ຕິດຕໍ່

ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
Non-Formal Education Development Centre
ຖະໜົນທ່າເດື່ອ ຫຼັກ8 ບ້ານຫາດຊາຍຂາວ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ:  (856-21) 312631,352454, ແຟັກ: (856-21) 314446
ອິເມວ: nfedclao@gmail.com

Non-Formal Education Development Centre
Thaduea Rd Km 8, Hatsaikhao, Hatsaifong Vientiane Capital
Telephone:  (856-21) 312631,352454, ແຟັກ: (856-21) 314446
E-mail address: nfedclao@gmail.com