ພາລະບົດບາດຂອງສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

 • ພັດທະນາຫຼັກສູດ-ສື່ການຮຽນ-ການສອນ: ຫຼັກກສູດລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື (ລະດັບ I), ຫຼັກສູດບໍາລຸງປະຖົມ (ລະດັບ II,III), ຫຼັກສູດມັດທະຍົມຕົ້ນ (ສໍາລັບປະຊາຊົນ), ຫຼັກສູດມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍສໍາລັບທົ່ວໄປ ແລະ ຫຼັກສູດວິຊີບຂັ້ນພື້ນຖານເຊັ່ນ: ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ການຕັດຫຍິບ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການບໍລິການເຮືອນພັກ, ການຊ່າ’ງໄມ້ ແລະ ວິຊາຊີບອຶ່ນໆທີ່ສັງຄົມຕ້ອງການ.
 • ພັດທະນາສື່ອິເລັກໂຕຣນິກການຮຽນ-ການສອນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເຊັ່ນ: ກະແຊັດເທັບ, ວິດີໂອ, ຊິດີ, ວີຊີດີ, ດີວີດີ.
 • ເຝິກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນດ້ານວິຊາການ, ຄູເຝິກ, ຄູອາສາສະໝັກການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.
 • ຈັດເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ພາດໂອກາດທາງການສຶກສາ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ສົນໃຈວິຊາຊີບສາຂາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ, ການຕັດຫຍິບ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການບໍລິການເຮືອນພັກ, ການຊ່າ’ງໄມ້ ແລະ ວິຊາຊີບອຶ່ນໆ.
 • ຈັດຕັ້ງບຳລຸງຍົກລະດັບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ-ຕອນປາຍ.
 • ເກັບກຳ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.
 • ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນບັນດາກິດຈະກຳຂອງສູນ.

ຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ-ປະເມີນຜົນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ-ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ວິທີສິດສອນ, ວິຊາຊີບສາຂາຕ່າງໆໃນວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

 • ກ່ອນປີ 1975 ເປັນໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກຂອງຄຸນແມ່ (ຄະໂຕລີກ)
 • ປີ 1976-80 ເປັນໂຮງຮຽນສ້າງຄູປະຖົມ
 • ປີ 1981-88 ໂຮງຮຽນບໍາລຸງການເມືອງສູນກາງ
 • ປີ 1989-91 ໂຮງຮຽນບໍາລຸງວັດທະນາທໍາຂັ້ນສູນກາງ
 • ປີ 1992-95 ສູນການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ
 • ປີ 1996 -ປັດຈຸບັນ ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ

ສພນ ໄດ້ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອສະໜັບສະໜຸນວຽກງານວິຊາການເຊັ່ນ: ອົງການອາສາສະໝັກ ນາໆຊາດຍີ່ປຸ່ນ (IV-Japan), ອົງການຮ່ວມມືນາໆຊາດການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ເຢຍລະມັນ (DVV International) ປະຈຳພາກພື້ນ ແລະ ອົງການອື່ນໆ.