ການຄິດແບບວິເຄາະແມ່ນ ຄວາມສາມາດໃນການຄິດຢ່າງລະອຽດ ແລະ ກ່ຽວ ພັນກັບສິ່ງທີ່ຈະເຮັດ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຄວນຈະເຊື່ອຖືໄດ້ ເຊິ່ງລວມທັງຄວາມສາມາດໃນ ການນໍາເອົາແນວຄວາມຄິດທີ່ເປັນເອກະລາດ ແລະ ສາມດນໍາໄປໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະ ໂຫຍດໄດ້. ຄົນທີ່ມີທັກສະໃນການຄິດແບບວິເຄາະແມ່ນຈະຕ້ອງປະກອບມີ ຄວາມສາມາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງແນວຄວາມຄິດຢ່າງມີເຫດມີຜົນ

ສາມາດຈໍາແນກໂຄງສ້າງ ແລະ ປະເມີນສະຖານະການໃດໜຶ່ງໄດ້

ສາມາດກວດສອບສິ່ງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ຄວາມຜິດພາດດ້ວຍເຫດ ແລະ ຜົນ

ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງເປັນລະບົບ

ສາມາດຈໍາແນກແນວຄວາມຄິດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ກ່ຽວພັນກັນ

ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງເຫດຜົນ ຫຼື ແນວຄວາມຄິດສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ

    ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຄິດແບບວິເຄາະໃນວິດີໂອລຸ່ມນີ້

In this playlist you find a few different videos about the conept of critical thinking and same ideas.

ການຄິດແບບວິເຄາະ ແລະ ທິດສະດີຂອງ Bloom’s taxonomy

Benjamin Bloom (1956) ໄດ້ພັດທະນາການຈັດລະດັບປະເພດຂອງພຶດຕິກໍາການຮຽນຮູ້ຂອງຄົນເຮົາໄວ້ວ່າ:

ການຈັດລະດັບປະເພດຂອງພຶດຕິກໍາການຮຽນຮູ້ຂອງຄົນເຮົາ ປະກອບມີ 3 ດ້ານ ເຊັ່ນ: ດ້ານຫົວຄິດມັນສະໝອງ, ດ້ານສະຕິປັນຍາ ແລະ ດ້ານປະສິດທິພາບ.

ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດຂອງຫົວຄິດມັນສະໝອງ ສາມາດລະບຸໄດ້ໃນ 6 ລະດັບ ເຊັ່ນ: ລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ການນໍາເອົາໄປໃຊ້, ການວິເຄາະເຫດການ, ການສັງລວມເຫດການ, ແລະ ການປະເມີນຜົນ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

ວິທີນໍາໃຊ້ການຄິດແບບວິເຄາະ ແລະ ທິດສະດີຂອງ Bloom’s taxonomy

ການຈື່ຈຳຂໍ້ມູນ: ແມ່ນການຊອກຫາ ຫຼື ຈື່ຈໍາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ.

ຄໍາສັບທີ່ອ້າງອີງເຖິງການຈື່ຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນຄໍາວ່າ: ບັນທຶກຂໍ້ມູນ, ຊອກຫາ, ລາຍຊື່ ຫຼື ລາຍການ, ລະບຸ ຫຼື ນໍາແນກ, ອະທິບາຍ, ຈື່ຈໍາ, ຈໍາກັດ ຫຼື ຂອບເຂດ

 1. ໃຜ
 2. ດ້ວຍວິທີໃດ?
 3. ແມ່ນຫຍັງ?
 4. ອະທິບາຍ.
 5. ຢູ່ໃສ່?
 6. ເມື່ອໃດ?

ຄວາມເຂົ້າໃຈ: ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຕື່ນຕົວຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້

ຄໍາສັບທີ່ອ້າງອີງເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈ ເຊັ່ນຄໍາວ່າ: ຕີຄວາມໝາຍ, ສະຫຼຸບໃຈຄວາມ, ອະທິບາຍ, ຕີຄວາມໝາຍ, ພິຈາລະນາປຶກສາຫາລື

 1. ບອກຄືນ___ໃນຮູບແບບຂອງຄໍາເວົ້າຂອງຕົນເອງ.
 2. ໃຫ້ບອກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ __ ?
 3. ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນແນວຄວາມຄິດຫຼັກຂອງ  __?
 4. ເຈົ້າສາມາດຂຽນໂຄງຮ່າງໂດຍຫຍໍ້ໄດ້ບໍ່ __?
 5. ເຈົ້າສາມາດອະທິບາຍໄດ້ບໍ່ __?
 6. ຍົກຕົວຢ່າງຂອງ  __?

ການເອົາຂໍ້ມູນໄປນໍາໃຊ້: ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນສະຖານະການແບບໃໝ່ (ແຕ່ໃຫ້ຄ້າຍຄືກັນ).

(ຄໍາສັບທີ່ອ້າງອີງເຖິງການເອົາຂໍ້ມູນໄປນໍາໃຊ້ ເຊັ່ນຄໍາວ່າ: ນໍາໃຊ້, ແຜນພາບ ຫຼື ຮູບພາບໃນການອະທິບາຍ, ແຜນຜັງ, ແຕ້ມ, ນໍາໃຊ້, ແກ້ໄຂ, ຄິດໄລ່)

 1. ຕົວຢ່າງຂອງ ___ ເປັນແບບໃດ?
 2. ເຈົ້າຮູ້ຈັກຕົວຢ່າງອື່ນໆອີກບໍ່ ___ ຢູ່ໃສ?
 3. ມັນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນແນວໃດ ___ ?
 4. ສິ່ງຕ່າງໆນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນ ___ ໄດ້ບໍ່?
 5. ຍ້ອນຫຍັງ ___ ມັນຈິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ ?
 6. ມັນຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ, ຖ້າ ___?

ການວິເຄາະ: ໄຈ້ແຍກຂໍ້ມູນອອກຈາກກັນ ແລະ ຊອກຫາຄວາມສໍາພັນກັນລະ ຫວ່າງຂໍ້ມູນ ຫຼື ເຫດການ.

(ຄໍາສັບທີ່ອ້າງອີງເຖິງການວິເຄາະ ເຊັ່ນຄໍາວ່າ: ຈັດປະເພດ ຫຼື ໝວດ, ພິຈາລະນາ, ປຽບທຽບ, ຈັດລຽງ)

 1. ຈຸດພິເສດຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆແມ່ນຫຍັງ _ ?
 2. ມີຫຼັກຖານຫຍັງທີ່ເຈົ້າສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນ _ ?
 3. ຈັດເປັນໝວດ _ ໂດຍອີງຕາມ _ .
 4. ມັນສາມາດປຽບທຽບກັບ _ ໄດ້ແນວໃດ?
 5. ເຈົ້າສາມາດສະຫຼຸບຫຍັງໄດ້ແນ່ _ ກ່ຽວກັບ _ ?

ການປະເມີນຜົນ: ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ ແລະ ຕີລາຄາຢ່າງລະອຽດ

(ຄໍາສັບທີ່ອ້າງອີງເຖິງການປະເມີນຜົນ ເຊັ່ນຄໍາວ່າ: ການຕີລາຄາ, ການທົດລອງ, ການວິພາກ, ການຕີຄວາມໝາຍ, ການຕໍານິຕິຊົມຕ່າງໆ)

 1. ເຈົ້າເຫັນດີບໍ່ວ່າ  __ ? ຈົ່ງອະທິບາຍ.
 2. ຈັດລໍາດັບ  __ ໂດຍອີງຕາມ   ?
 3. ເຈົ້າຄິດວ່າແນວໃດ  __ ?
 4. ເຈົ້າຕັດສິນໃຈແບບໃດ  __ ?
 5. ແມ່ນຫຍັງທີ່ສໍາຄົນທີ່ສຸດ?
 6. ເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ມາດຖານ/ບັນທັດຖານຫຍັງໃນການປະເມີນ  __ ?

ການປະດິດສ້າງ: ແມ່ນການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຕ່າງ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເກີດສິ່ງໃໝ່

ຄໍາສັບທີ່ອ້າງອີງເຖິງການປະເມີນຜົນ ເຊັ່ນຄໍາວ່າ: ການອອກແບບ, ການສ້າງ, ປະຕິບັດ, ການວາງແຜນ, ການຜະລິດ, ການຄົ້ນຄິດ, ການປະດິດ

 1. ເຈົ້າຄາດການຈາກຫຍັງ __?
 2. ເວົ້າມີວິທີແກ້ໄຂບັນຫາແບບໃດເພື່ອແນະນໍາ __?
 3. ເຈົ້າຕ້ອງການເພິ່ມຄວາມຄິດແບບໃດຕື່ມ __?
 4. ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າຫາກເຈົ້າເອົາ __ ເຂົ້າຫາກັນ?
 5. ເຈົ້າຈະສ້າງ ຫຼື ອອກແບບ __ ໃໝ່, ແບບໃດ?
 6. ມັນຈະເປັນແນວໃດ __ ຖ້າ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here