ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອນຳສະເໜີທິດສະດີການສອນຜູ້ໃຫຍ່
ເພື່ອນຳສະເໜີເຕັກນິກການສອນຜູ້ໃຫຍ່

ຜົນຄາດຈະໄດ້ຮັບ:
ຫຼັງຈາກເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະ1ມື້ນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຮູ້ໄດ້ເຖີງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະເດັກນ້ອຍ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ແຮງຈູງໃຈຂອງການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ພ້ອມກັບເຕັກນິກການສອນຜູ້ໃຫຍ່

ໄລຍະເວລາ: 5 ມື້
ຂໍ້ມູນຈາກພາກທິດສະດີການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່

ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບນັກວິທະຍາກອນ: ໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການຂອງຕົນໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ແລ້ວສັງລວມເອົາຄຳຄິດເຫັນຂອງ ເຂົາເຈົ້າມາສົມທຽບກັບທິດສະດີທີມີ. ປັບປ່ຽນແຜນການຝຶກອົບຮົມເພື່ອໃຫ້ ແທດເໝາະກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here