1. ຖ້າຫາກຄຳຕອບເປັນທີ່ພໍໃຈກັບເຈົ້າ ໃຫ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ຄຳຕອບທີ່ ໄດ້ມາ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີສ່ວນຮ່ວມໂຕອື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ.
 2. ຖ້າຄຳຕອບທີ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງ (ຍັງບໍ່ຄົບ) ຫຼື ຕອບຍັງບໍ່ຖືກ ໃຫ້ເລືອກ ພາກສ່ວນທີ່ຕອບຖືກ ແລະ ຖາມຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ຄຳຖາມໃຫ້ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຄົນອື່ນ.
 3. ຄຳຕອບຫຍັງບໍ່ເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງເຈົ້າໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງຜູ້ຕອບ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງກົດດັນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເກີດຄວາມອາຍຍ້ອນຕອບບໍ່ຖືກ ຈະເປັນການດີຖ້າເຮົາຖາມຄຳຖາມຄືນໃໝ່ ແຕ່ປ່ຽນວິທີຖາມ ແລະ ສົ່ງຄຳຖາມນັ້ນໃຫ້ຜູອື່ນ ຫຼື ຊ່ວຍໃນການຕອບຄຳຖາມນັ້ນ.

ເຮົາຈະຮັບມືກັບຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳຖາມຕ່າງໆແນວໃດ

 • ຢ່າພະຍາຍາມຊູຊີ (ທີ່ຈະຖາມ ຫຼື ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຳຕອບ)
 • ບໍ່ຕ້ອງປະເມີນຄຳຖາມ
 • ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປົກປ້ອງເຈົ້າເອງ
 • ຢ່າປະຕິເສດຄຳຖາມ
 • ເຄົາລົບຜູ້ທີ່ເຈົ້າກຳລັງເວົ້ານຳ
 • ເຮັດໂຕມິດຢູ່

ການຖາມຄຳຖາມ

 1. ວາງແຜນການຖາມຄຳຖາມເຮົາຄວນຮູ້ເຮົາຈະຖາມຫຍັງ ຖາມເມື່ອໃດ ໃນໄລຍະການເຝິກອົບຮົມ
 2. ຮູ້ຈຸດປະສົງຂອງຄຳຖາມທີ່ຖາມໄປ
 3. ຖາມຈາກຄຳຖາມທົ່ວໄປ ແລະ ໄປຫາຄຳຖາມສະເພາະເຈາະຈົງ
 4. ແຕ່ລະຄຳຖາມທີ່ຖາມຄວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ອື່ນ
 5. ຄຳຖາມສັ້ນກະທັດຮັດ ຊັດເຈນເຂົ້າໃຈງ່າຍ
 6. ທຸກຄຳຖາມຄວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເປັນຕ່ອງໂສ້ກັນ
 7. ທຳອິດຖາມຄຳຖາມກັບຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈາກນັ້ນຖາມສະເພາະບຸກຄົນ
 8. ຫຼີກລ້ຽງຄຳຖາມທີ່ເຮົາເອງສາມາດຕອບວ່າ “ແມ່ນ ຫຼື ບໍແມ່ນ”
 9. ຢ່າພະຍາຍາມລົບກວນຜູ້ຕອບໃນເວລາທີ່ເຮົາຖາມອອກໄປແລ້ວ
  ການຕອບຄຳຖາມ

ສິ່ງທີ່ຄວນຈຳ

 • ຄຳຖາມນັ້ນມັນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ກຸ່ມໄດ້ຄົ້ນຫາຄຳຕອບ-ຂໍ້ສະຫຼຸບດ້ວຍຕົນເອງ ບໍ? “ເຈົ້າຮູ້ສຶກແນວໃດໃນການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບບົດຝຶກຫັດທີ່ໃຫ້? ຄຳຖາມນີ້ໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຄຳຕອບແມ່ນບໍ່ສິ້ນສຸດ.
  ແຕ່ຖ້າຖາມ“ເຈົ້າຮູ້ສຶກສະດວກ ໃຈໃນການເຮັດບົດເຝິກຫັດນີ້ບໍ? ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ ຄຳຕອບ“ສະດວກໃຈ” ຫຼື “ບໍ່ສະດວກໃຈ”ເທົ່ານັ້ນ. ການສ້າງຄຳຖາມທຳອິດ ເປັນການ ເປີດຫົວຂໍ້ ເພື່ອສົນທະນາ ແລະ ຄຳຖາມທີ່ສອງແມ່ນ ເພື່ອປິດຫົວຂໍ້ ສົນທະນາດັ່ງກ່າວ
 • ຕັ້ງບັນຫາໃນທາງສ້າງສັນ, ດີແທ້ບໍ່ຄວນຖາມ “ເປັນຫຍັງ ແຜນນີ້ຈິ່ງບໍ່ໄດ້ ກຳນົດຜົນຄາດວ່າທີ່ຈະໄດ້ຮັບ” ແຕ່ຄວນຖາມ “ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນອັນ
 • ທ້າທາຍທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຂ້າມຜ່ານໃຫ້ໄດ້ຖ້າພວກເຮົາຍອມຮັບແຜນດັ່ງກ່າວ”
  ຈະເປັນການດີຍິ່ງຖ້າພວກເຮົາໄດ້ກະກຽມຄຳຖາມໄວ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າເຮົາຈະຖາມຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຫຍັງແດ່? ຄຳຖາມທຸກຄຳຖາມຈະເຮັດໜ້າທີ່ຄື ກັບຂົວ ແລະ ນຳໄປສູ່ຫົວຂໍ້ໃໝ່ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ການບັນຍາຍສັ້ນລົງ
 • ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າເຮົາເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ຜູ້ຖາມຕັ້ງໃຈຈະຖາມ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງ ຄຳຖາມນັ້ນແມ່ນຫຍັງ?
 • ຄວນທວນຄຳຖາມຄືນ (ເວົ້າລື້ມຄືນໂດຍນຳໃຊ້ຄຳເວົ້າໃໝ່) ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ຄຳຖາມວ່າເຮົາເຂົ້າໃຈຄຳຖາມຖືກຕ້ອງ
 • ພະຍາຍາມຕອບຄຳຖາມທັງໝົດ ແລະ ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ
 • ແນະນຳຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບການຖາມ ແລະ ວາງແຜນວ່າຈະໃຊ້ເວລາ ໃນການຕອບຄຳຖາມຫຼາຍປານໃດ
 • ບໍ່ໃຫ້ປະຕິເສດຄຳຖາມ ແລະ ຖ້າເຮົາບໍ່ສາມາດຕອບທັນທີທັນໃດ ສັນຍາວ່າ ຈະຕອບເຂົາເຈົ້າຕາມຫຼັງ
 • ບໍ່ຕ້ອງເຊື່ອງອຳ ຫຼື ປົກປິດ ເມື່ອເຮົາເອງບໍ່ຮູ້ຄຳຕອບ ຖາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນຊ່ວຍ

ສີ່ງທີ່ຄວນຫຼີກລ້ຽງ

 • ປະຕິເສດຄຳຖາມ
 • ບໍ່ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຫັນວ່າ ເຈົ້າກຳລັງຄິດວ່າຄຳຖາມນັ້ນຖາມບໍ່ຖືກເປົ້າ ຫຼື ອອກນອກກອບ
 • ຢ່າພະຍາຍາມບ່ຽງເບນ ຫຼື ບິດເບືອນຄຳຖາມ
 • ຢ່າອອກນອກປະເດັນ ຫຼື ບໍ່ກ້າຮັບມື ກັບປະເດັນທີ່ກຳລັງດຳເນີນການຢູ່
 • ຫຼີກລ້ຽງການຕອບຫຼາຍຄຳຖາມພ້ອມດຽວ
 • ຫຼີກລ້ຽງຄຳຖາມເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນຈົນຕາແລ
 • ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ຄຳຖາມທີ່ໄດ້ພຽງຄຳຕອບ ແມ່ນ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນ ເປັນປະຈຳ.
 • ສຳລັບບົດເຝິກຫັດໃນການຖາມຄຳຖາມກະລຸນາເບິ່ງເອກະສານຄັດຕິດ A-II

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here