ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນໃໝ່ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທົບທວນຄືນປະສົບການຜ່ານມາ

ເຕັກນິກທີ່ນຳໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນນີ້:

 • ຈັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນກຸ່ມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
 • ໃຫ້ຕົວຢ່າງ
 • ບົດບາດສົມມຸດ
 • ທັດສະນະສຶກສາ
 • ຫຼິ້ນເກມ
 • ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃດໜຶ່ງ

ບົດບາດຂອງຄູຝຶກ

ບົດບາດຫຼັກຂອງຄູຝຶກໃນຂັ້ນຕອນທຳອິດນີ້ແມ່ນການວາງຮູບແບບຂອງຂະບວນ
ການຮຽນຮູ້ ກ່ອນອື່ນໝົດຄູຝຶກນຳສະເໜີບັນຫາ, ແນະນຳຫຼັກການ-ລະບຽບການ ແລະ ເວລາ ເພື່ອເລືອກເຕັກນິກ ແລະວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ເກີດຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາ ອາດນຳໃຊ້ສື່ປະຈັກຕາ ແລະ ຄຳຖາມເພື່ອຊຸກຍູ້ ຂະບວນການຮຽນຮູ້.
ເມື່ອເຮັດວຽກໃນກຸ່ມນ້ອຍກ່ອນອື່ນໝົດຄູຝຶກຕ້ອງນຳສະເໜີບັນຫາຈະເປັນການດີ
ຖ້າຄຳຖາມນັ້ນຂຽນໃສ່ກະດານ ຫຼື ເຈ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ຫຼື ພາວເວີພອຍ ຫຼື ເຈ້ຍແຜ່ນນ້ອຍ
ຢາຍໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ. ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດເບິ່ງຄືນໄດ້ໃນເວລາເຂົາຄົ້ນຄິດ ແລະ ຕອບຄຳຖາມ. ຍິ່ງໄປກວ່ານີ້ການເຮັດວຽກໃນກຸ່ມນ້ອຍນັ້ນຈະມີປະສິດທິພາບສູງຫຼາຍ ຖ້າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແບ່ງບົດບາດຂອງຕົນໃນເວລາສົນທະນາ (ເຊັ່ນ: ເລຂາ, ຫົວໜ້າກຸ່ມ, ຜູ້ຄວບຄຸມເວລາ, ແລະ ອື່ນໆ). ເຖິງແມ່ນວ່າໜ້າວຽກຂອງຄູຝຶກໃນຂັ້ນ ຕອນນີ້ຈະນ້ອຍ ແຕ່ຈະໄປຫຼາຍໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ຄູຝຶກສາມາດແນະນຳ ແລະ ອຳນວຍຄວາມຄວາມສະດວກ ຊຸກຍູ້ເພື່ອໃຫ້ເກີດການສົນທະນາ ດ້ວຍການຖາມ ຄຳຖາມສະເພາະເຈາະຈົງໃນແຕ່ລະກຸ່ມ.

ຄູຝຶກຄວນຖາມຄຳຖາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ເຮົາມີຄຳຖາມຫຍັງບໍກ່ຽວກັບການສອນຂອງຄູຝຶກ?
 • ທ່ານຕ້ອງການຄຳອະທິບາຍຕື່ມບໍເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈບັນຫາຫຼາຍຂຶ້ນ?
 • ຜ່ານມາທ່ານເຄີຍຄຳນຶງກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້ມາກ່ອນບໍ?
 • ທ່ານໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ?
 • ທ່ານມີຄຳຄິດ-ຄຳເຫັນເພີ່ມເຕີມຫຍັງບໍ?
 • ທ່ານມີວິທີອື່ນອີກບໍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ?
 • ທ່ານພ້ອມທີ່ຈະຂຽນຄຳເຫັນຂອງທ່ານໃສ່ກະດານຫຼືຍັງ?
 • ທ່ານຕ້ອງການເວລາເພີ່ມເຕີມເທົ່າໃດ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here