ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້ສຶກວ່າເນື້ອໃນການຮຽນໃນຫົວຂໍ້ນີ້ມີຄຸນຄ່າກັບເຂົາ, ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ມາ
ຕ້ອງຕິດພັນກັບການດຳລົງຊີວິດຂອງເຂົາ, ສິ່ງສຳຄັນຂອງຂັ້ນຕອນທີ 4 ແມ່ນການ
ເຊື່ອມຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມກັບໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງຂ້ອນຂ້າງມີໜ້ອຍ,
ຄວາມກ່ຽວພັນນີ້ສາມາດເສີມສ້າງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໂດຍຜ່ານການຝຶກປະຕິບັດວຽກ
ຕົວຈິງ ແລະ ຜ່ານການວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃດໜຶ່ງຫຼັງຈາກຝຶກອົບຮົມ

ເຕັກນິກທີ່ຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນນີ້

 • ນຳໃຊ້ທັກສະທີ່ໄດ້ມາ
 • ແຜນປະຕິບັດງານ
 • ລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ໃນພາກສະໜາມ
 • ການສົນທະນາ

ບົດບາດຂອງຄູຝຶກ

ບົດບາດຫຼັກຂອງຄູຝຶກໃນຂັ້ນຕອນທີ 4 ແມ່ນເປັນຄືທີ່ປຶກສາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮຽນ ຍ້ອນວ່າ
ຜູ້ເຂົ້າ ຝຶກອົບຮົມແມ່ນມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນການເຮັດວຽກຂອງເຂົາຢ່າງເອກະລາດ
ດັ່ງນັ້ນ, ຄູຝຶກຄວນໃຫ້ການແນະນຳ ແລະ ຊຸກຍູ້ຜູ້ຮຽນເພື່ອປັບປຸງທັກສະຂອງເຂົາທີ່
ໄດ້ມາ, ຄຳຖາມຫຼັກທີ່ຄູຝຶກຄວນຖາມຕົວເອງ, “ຂ້ອຍຄວນປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່ໃນຄັ້ງ
ຕໍ່ໄປ?”

ຄຳຖາມທີ່ຄູຝຶກຖາມ

 • ເຈົ້າມັກຫຍັງຫຼາຍທີ່ສຸດ?
 • ອັນໃດທີ່ເປັນອຸປະສັກຫຼາຍທີ່ສຸດສຳລັບເຈົ້າ?
 • ທ່ານຈະສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ມາຢູ່ໃນຄອບຄົວແນວໃດ?
 • ມັນສາມາດເຮັດໄດ້ພາຍໃນສອງອາທິດຕໍ່ໜ້າໄດ້ບໍ?
 • ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານຄິດວ່າຈະເປັນອັນທີ່ຮີບດ່ວນທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ?
 • ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານຄິດວ່າຈະເປັນອຸປະສັກທີ່ສຸດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ?
 • ຖ້າເຈົ້າໄດ້ເຮັດສິ່ງນີ້ມາກ່ອນແລ້ວ, ມີຫຍັງທີ່ທ່ານສາມາດປັບປຸງມັນໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ?
 • ທ່ານໄດ້ພົບຫຍັງແດ່ທີ່ເປັນສາລະສຳຄັນ, ສິ່ງສຳຄັນໃນວຽກນີ້?
 • ເຈົ້າຄາດຫວັງວ່າຈະມີຫຍັງແດ່ທີ່ເປັນອຸປະສັກຕ້ານຕໍ່ການປ່ຽນແປງນີ້, ເມື່ອເຈົ້າກັບຄືນເມືອກົມກອງ ແລະ ພະຍາຍາມທີ່ຈະປະຕິບັດໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮຽນຢູ່ນີ້?
 • ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອເອົາຊະນະໄດ້ອຸປະສັກດັ່ງກ່າວ?
 • ທ່ານຕ້ອງການຝຶກປະຕິບັດເພີ່ມເຕີມໃນຂົງເຂດໃດຕື່ມ?
 • ທ່ານມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມອີກບໍ?
 • ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ມັນດີຂຶ້ນຄືແນວໃດ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here