ໜ້າວຽກຂອງ ທ່ານໂກນບ ແມ່ນໄດ້ເປັນພື້ນຖານສຳລັບການວິໄຈອື່ນໆ ທາງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ອີງຕາມ ແນວ ຄິດ ຂອງລາວ, ທ່ານ ປີເຕິ ຮານີ  (Peter Honey) ແລະ ທ່ານ ອາລັນ ມັນທານ (Alan Mumford) ໄດ້ກຳນົດໝວດ ຂອງຜູ້ຮຽນອອກເປັນ 4 ຮູບແບບດັ່ງນີ້:

ນັກປະຕິບັດງານ
(Activist)

 ນັກຄິດ
(Thinker)

ນັກທິດສະດີ
(Theorist)

ນັກແກ້ໄຂບັນຫາ (Pragmatist)

ການທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກຜູ້ຮຽນຂອງເຮົາເປັນຢ່າງດີ, ເຮົາສາມາດວາງແຜນການຮຽນຂອງ ພວກເຂົາໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດຮູ້ຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງພວກເຂົາດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ນຳໃຊ້ ຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂົາໃນແນວທາງທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງ ການຝຶກອົບຮົມການນຳ ເຂົ້າສູ່ບັນຫາ / ທັດສະນະຄະຕິ

  • ການສັງເກດຜ່ານການສະທ້ອນຄືນ
  • ການຝຶກອົບຮົມທິດສະດີ
  • ການຝຶກປະຕິບັດນຳໃຊ້

ເຮົາສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮຽນເຂົ້າໃຈຄຸນລັກສະນະສະເພາະເຊັ່ນ: ທັດສະນະ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮຽນເອງ ແລະ ຮູບແບບ ການຮຽນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮຽນໄດ້ດີ ແລະມັນແຕກຕ່າງຈາກວິທີອື່ນຄືແນວໃດ. ດ້ວຍການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມພວກເຮົາສາ ມາດສະແດງໃຫ້ເຂົາເຫັນຄຸນລັກສະນະຂອງການຮຽນຮູ້ແຕ່ລະຮູບແບບດ້ວຍການຖາມຄຳຖາມຜູ້ເຂົ້າຮຽນແຕ່ລະຄົນເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເຂົາເຮັດວຽກກັບຄົນທີ່ມີຮູບແບບການຮຽນຮູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ ຫຼື ແຕກຕ່າງກັບເຂົາເຈົ້າ. ເພື່ອໃຫ້ເຮົາຮູ້ຮູບແບບການຮຽນຂອງເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນເຮົາສາມາດເຮັດແບບທົດສອບການຫາຄ່າການຮຽນຮູ້ ( LTM ) ຢູ່ໃນເອ ກະສານຄັດຕິດ ( A-III )

ວິດີໂອເພີ່ມເຕີມ:

ນັກປະຕິບັດ

ມັກທີ່ຈະຮຽນສິ່ງໃໝ່ ແລະ ປະສົບການໃໝ່ ເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດທຸກສິ່ງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ເຂົ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະຕິບັດ. ລາວມັກທີ່ຈະເປັນຈຸດສົນໃຈ ແລະ ຫົວໃຈຂອງໜ້າວຽກນັ້ນ ແລະ ປາຖະໜາ ທີ່ເປັນຜູ້ຫ້າວຫັ້ນ ນຳໜ້າໃນທຸກວຽກງານ ເພື່ອເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີແຕ່ເບິ່ງ ແຕ່ບໍ່ເຮັດຫຍັງຊ່ວຍ.

ນັກຄິດ

ມັກເປັນຜູ້ສັງເກດ ແລະ ສະທ້ອນຄືນໃນສິ່ງທີ່ເປັນແນວຄິດໃໝ່ກ່ອນ ແລະ ລົງມືປະຕິບັດຫຼັງຈາກນັ້ນລາວຈະວິ ເຄາະຄືນສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ເຫັນ ແລະ ໄດ້ຄິດ ລາວມັກໃຊ້ເວລາເຕັມທີ່ເພື່ອຂຽນຄຳຕອບດ້ວຍຕົນເອງ; ລາວບໍ່ຕ້ອງ ການເລັ່ງລັດ, ຮີບຮ້ອນ, ຟ້າວຝັ່ງ.

 ນັກທິດສະດີ

ເປັນຄົນຄິດຢ່າງມີລະບົບ ເປັນຕ່ອງໂສ້ ມີເຫດ-ມີຜົນເປັນຄົນທີ່ມີທັກສະການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງເປັນ ຂັ້ນເປັນຕອນ ແລະ ມັກຕັ້ງຄຳຖາມທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ. ນັກທິດສະດີມີຄຸນລັກສະນະແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນ ແລະ ຄວາມ ຄິດໃນການວິເຄາະບັນຫາເປັນປະຈຳ, ເຂົາມັກວຽກທີ່ທ້າທາຍທີ່ໃຊ້ຄວາມ ພະຍາຍາມສູງ, ສາມາດ ແລະ ມີຄວາມຄິດ ບໍ່ຄືຄົນທົ່ວໄປຄິດ ແລະ ມັກສ້າງ ຮູບແບບທິດສະດີ ແລະ ລະບົບໃໝ່ຂຶ້ນມາເປັນປະຈຳ.

ນັກແກ້ໄຂບັນຫາ

ມັກເປັນຜູ້ຊອກຫາຊ່ອງທາງປະຕິບັດການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ພະຍາຍາມມຸ່ງໜ້າສູ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຂົາຈະເປັນຄົນທີ່ບໍ່ເນັ້ນໃສ່ທິດສະດີ, ມັກປະຕິບັດຫຼາຍກວ່າ ແລະ ເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງໃໝ່ ເພື່ອທົດລອງປະຕິ ບັດໃນສະພາບການຕ່າງໆ ໜ້າວຽກຈະໄດ້ຖືກແກ້ໄຂຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈສູງ, ເຂົາເໝາະສົມທີ່ຈະເຮັດ ທຸລະກິດ, ເປັນຄົນຕິດດິນ ສາມາດປະສານລະຫວ່າງບັນຫາກັບແຮງບັນດານໃຈ.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here