ສິ່ງທີ່ເປັນການທ້າທາຍຄູສອນຜູ້ໃຫຍ່ກໍຄືຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການສອນຂອງຜູ້ໃຫຍ່

ເຄີຍມີຄວາມພະ ຍາຍາມສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວິທີການຮຽນ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະຕ່າງໆຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກ ຜົນທີ່ດີຈົນມາຮອດທຸກມື້ນີ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜົນຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກໍ່ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ ເພິ່ງພໍໃຈ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນຄໍາສະເໜີແນະຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ການສຶກສາສໍາຫຼັບຜູ່ໃຫຍ່ເຊັ່ນຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ: “ຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮຽນ ແຕ່ ເປັນຫຍັງຍັງມີການບັງຄັບ ເຂົາເຈົ້າຮຽນຢູ່?”.ທັດສະນະຄວາມຄິດເຫັນທີ່ວ່າ: ຜູ້ໃຫຍ່ຮຽນໜັງສື, ພັດທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນຂ້ອນຂ້າງມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່່ວ່າຜູ່ໃຫຍ່ບໍ່ສາມາດຮຽນໄດ້ແລ້ວ ແລະ ກ່າວວ່າ ການສຶກສາ ເໝາະສົມສໍາລັບແຕ່ຄົນໜຸ່ມນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງທີ່ຄວາມເປັນຈິງປາກົົດໃຫ້ເຫັນ, ສະ ຖານທີ່ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆສໍາລັບການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ມີເງື່ອນໄຂແຕກຕ່າງກັນກັບສະຖານທີ່ ແລະ ການຮຽນຂອງຄົນໜຸ່ມນ້ອຍ. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ຜູ້ໃຫຍ່ມີຄວາມຕ້ອງການຮຽນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອການຮຽນນັ້ນໄດ້ນໍາຜົນຕອບແທນທັນທີໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ
  • ຜູ້ໃຫຍ່ຮຽນດ້ວຍການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ
  • ຜູ້ໃຫຍ່ຈະນໍາໃຊ້ປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຮຽນ

ສະນັ້ນ, ໂຄງການການຮຽນ-ການສອນສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ອາດຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ ຖ້າຫາກວ່າຜູ່ຈັດການຮຽນ-ການສອນບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງຄວາມ ແຕກຕ່າງ ແລະ ເງື່ອນໄຂລວມ ທັງບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະບວນການຮຽນຮູ້.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here