ຜູ້ໃຫຍ່ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຕ້ອງການຮຽນເພື່ອນໍາເອົາຄວາມຮູ້ມາພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ທັນກັບການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ

ນີ້ເປັນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ໃຫຍ່ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງຮຽນຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ມີຊີວິດຢູ່. ຢູ່ໃນຂະບວນການຮຽນ, ຜູ້ໃຫຍ່ຈະມີແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃນດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງທີ່ແນ່ນອນຢູ່ ແລ້ວ. ເຊິ່ງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນໄດ້ມາຈາກປະສົບການຈາກການດຳ ລົງຊີວິດ ຂອງເຂົາເຈົ້າມາກ່ອນແລ້ວ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ມີສ່ວນໃນການພັກດັນໃນການຮຽນ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີນັ້ນ ຄວນຖືກນໍາມາໃຊ້ເຂົ້າໃນຂະບວນການຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຂົາ ເຈົ້າອາດຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າການຮຽນຂອງເຂົາ ເຈົ້າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ. ຜູ້ໃຫຍ່ຈະຮຽນໄດ້ດີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ(ເຫັນອົກ ເຫັນ ໃຈ ກັບບັນຫາທີ່ເຂົາເຈົ້າມີ), ບັນຍາກາດເປັນກັນເອງ, ແລະມີຄວາມຈິງໃຈ, ເຊິ່ງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນ ມີ ຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳຕອບທີ່ເພິ່ງພໍໃຈສໍາລັບການແກ້ ໄຂບັນ ຫາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ໃຫຍ່ຮຽນເພື່ອ ໃຫ້ໄດ້ຜົນຕອບແທນ(ຄວາມຮູ້ແລະ ທັກສະ)ທີ່ເພິ່ງພໍໃຈໃຫ້ກັບ ຕົນເອງຕາມທີ່ ຕົນຕ້ອງການ ໃນປັດຈຸ ບັນ ແລະ ປາດຖະໜາໃນອະນາຄົດ. ສະນັ້ນ, ຖ້າເຮົາສາມາດຕອບສະໜອງ ສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮຽນແລ້ວ, ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຕໍ່ການຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ ສູງຂຶ້ນ. ຄຳຕອບຂອງທຸກໆ ບັນຫາທີ່ຄົ້ນພົບຄວນແມ່ນຜົນຂອງການຄົ້ນຄິດຂອງເຂົາ ເຈົ້າໂດຍນໍາໃຊ້ ຄວາມຮູ້ທີ່ສະສົມຈາກປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ວິເຄາະດ້ວຍຕົວເຂົາເຈົ້າເອງ ເຊິ່ງຄຳຕອບດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຈະຕ້ອງເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດເອົາໄປນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການດໍາລົງຊີວິດຕົວຈິງ ແລະ ເຫດການຈິງໄດ້ເລີຍ ໂລດ ຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ດໍາເນີນການຮຽນ-ການສອນ ຄວນໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໂດຍນໍາໃຊ້ທັກ ສະທີ່ຈໍາເປັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຂົ້າໃຈການສົນທະນາ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ.ການຈັດຕັ້ງຂະບວນການຮຽນ-ການສອນ ຄວນເກີດມາຈາກຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ຮຽນເອງວ່າເປັນໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຕ້ອງຈັດຂະບວນການຮຽນ ແລະ ແລກປ່ຽນ ປະສົບການຮ່ວມກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ພວກເຮົາເຊິ່ງເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ແກ່ການຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຕອບສະໜອງຄຳແນະນໍາ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຄວາມ ຈໍາເປັນ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມກັບພື້ນຖານການ ສຶກສາຂອງຜູ້້ຮຽນ.ການຮຽນ ຕ້ອງຕອບສະໜອງຄວາມ ຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ. ຖ້າຜົນຂອງການຮຽນເຮັດໃຫ້ຜູ່ຮຽນເພິ່ງພໍໃຈ, ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງ ການສືບຕໍ່ຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນອະນາຄົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂະ ບວນການ ຮຽນສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮຽນໃນທຸກໆ ໂຄງການ.ຢູ່ໃນຂະ ບວນການຮຽນ-ການສອນອາດຈະສ້າງຄວາມກັງວົນໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮຽນຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ຄວາມອຸກອັ່ງໃຈຍ້ອນ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານວ່າ ສິ່ງທີ່ບໍ່ ປາຖະໜາ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ, ຄວາມກັງວົນໃຈ, ຄວາມແຕກ ຕ່າງທາງ ດ້ານຄວາມຄິດ, ຄວາມອັບອາຍ, ຄວາມຜິດຫວັງ ແລະ ມີຄວາມຢ້ານກົວ. ຄວາມຮູ້ສຶກເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະມີຜົນກະທົບໃສ່ກັບຂະບວນການຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສະນັ້ນ, ຄວາມກັງວົນທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ນັ້ນຄວນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມ.ຜູ້ໃຫຍ່ແຕ່ລະຄົນລ້ວນແຕ່ມີວິທີການຮຽນດ້ວຍວິທີຂອງໃຜລາວ ດັ່ງນັ້ນ, ວິທີການຮຽນ ແລະ ວິທີສິດສອນສໍາລັບການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຈຶ່ງຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍບໍ່ ຕາຍຕົວ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here