ຊື່: ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ພົມມະໂຄດ
Name: Mr. Saysamone Phommakhoth
ຕຳແໜ່ງ: ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ 5
ພາກສ່ວນ: ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ຫົວຂໍ້ທີ່ສາມາດຈັດເຝຶກອົບຮົມໄດ້: ການຂຽນແຜນ, ບົດລາຍງານ, ການຄຸ້ມຄອງຫ້ອງສະໝຸດຂັ້ນພື້ນຖານ, ການເຮັດກ້ວຍອົບເນີຍ-ເຕີຍຫອມ
ໂທ: 020 9875 4180; 030 9716 214
Monephommakhord@yahoo.com
Facebook: Saysamone Phommakhord

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here