ຊື່: ທ່ານ ນາງ ດອກຄໍາ ຊົມສີຫາປັນຍາ
Name: Ms. Dokkham Xomsihapanya
ຕຳແໜ່ງ: ຜູ້ຈັດການໂຄງການ
ພາກສ່ວນ: ອົງການ DVV ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ຫົວຂໍ້ທີ່ສາມາດຈັດເຝຶກອົບຮົມໄດ້: ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການສິດສອນຜູ້ໃຫຍ່, ການຂຽນແຜນ, ຂຽນບົດລາຍງານ, ກອງທຶນໝຸນວຽນ, ການຂຽນຂ່າວ, ການຄຸ້ມຄອງສູນຊຸມຊົນ ແລະ ຫ້ອງສະຫມຸດ, ການຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ແລະ ອື່ນໆ
ໂທ: 020 5546 3392
Xomsihapunya@dvv-international.la
Facebook: Dokkham Xomsihapunya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here