ທ່ານນາງ ພອນເພັດ ສີຄໍາພຽນ
Name: Mrs. Phonephet Sykhamphien
ຕໍາແໜ່ງ: ວິຊາການ
ພາກສ່ວນ: ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຫຼັກ 8
ຫົວຂໍ້ທີ່ສາມາດຈັດເຝຶກອົບຮົມໄດ້: ວິທີການສອນເດັກ ແລະ ການສອນຜູ້ໃຫຍ່
ໂທ: 020 9753 5100
ອີເມວ: phonephet.skp17@gmail.com
Facebook: Phonephet Sykhamphien

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here