ທິດສະດີຄວາມຕ້ອງການແບບປີລະມີດຂອງ ທ່ານ ມາສໂລ ທິດສະດີຄວາມ ຕ້ອງການຂອງ ທ່ານ ມາສໂລ: ທ່ານ ມາສໂລ ໄດ້ສຶກສາເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈສິ່ງ ທີ່ຈູງໃຈຄົນ. ລາວເຊື່ອວ່າຄົນເຮົາຄອບຄອງລະບົບການຈູງໃຈໜຶ່ງທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບລາງວັນ ຫຼື ຄວາມປາດຖະນາທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ.

ໃນປີ 1943 ທ່ານ ມາສໂລ ໄດ້ເວົ້າວ່າຄົນເຮົາຖືກຈູງໃຈເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຄວາມ ຕ້ອງການທີ່ແນ່ນອນ ເມື່ອຫາກບັນລຸໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການລະດັບໜຶ່ງແລ້ວເຂົາຈະ ຊອກ ຫາຄວາມຕ້ອງການທີ່ສູງຂຶ້ນໄປອີກ ແລະ ເປັນແນວນັ້ນໄປເລື້ອຍໆ. ທິດສະດີນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທິດສະດີຂອງ ມາສໂລ ໃນປີ 1943 ແລະ 1954  ປະກອບມີຄວາມຕ້ອງການ 5 ຂັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ ເກີດແຮງ ຈູງໃຈ

ຄວາມເພິງພໍໃຈຕາມທີ່ໂຕຕ້ອງການ

 • ມີຈັນຍາບັນ-ຈັນຍາທຳ
 • ງານສ້າງສັນ
 • ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ
 • ການແກ້ໄຂບັນຫາ
 • ບໍ່ມີການລຳອຽງ
 • ຍອມຮັບຄວາມຈິງ

ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ-ໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ

 • ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ
 • ເຊື່ອໝັ້ນ
 • ປະສົບຜົນສຳເລັດ
 • ເຄົາລົບຄົນອື່ນ
 • ຄົນອື່ນນັບຖື

ຄວາມຮັກ/ການໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ

 • ມິດຕະພາບ
 • ຄອບຄົວ
 • ມີຄວາມສຸກທາງເພດກັບຄົນທີ່ຮັກ.

ຄວາມປອດໄພ

 • ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
 • ມີວຽກເຮັດ
 • ມີຊັບສິນຂອງຄອບຄົວ
 • ສຸຂະພາບ
 • ມີຄວາມຮູ້

ທາງກາຍະພາກ

 • ການຫາຍໃຈ
 • ອາຫານ
 • ມີເພດສຳພັນ
 • ການນອນ
 • ທີ່ຢູ່ອາໄສ
 • ສຸຂະພາບ

ນຄວາມຕ້ອງການນີ້ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 5 ລະດັບ ເລີ່ມຈາກຄວາມຕ້ອງການທີ່ ຕໍ່າສຸດໄປຫາຄວາມຕ້ອງການທີ່ສູງສຸດ ທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ (ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຕາມທີ່ຕົວເອງ ຕ້ອງການ)
ຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານຈະເປັນສິ່ງຈູງໃຈຄົນເມື່ອເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນບັນລຸ,
ຄວາມຕ້ອງການນີ້ຈະມາເຕີມເຕັມ ຄວາມຕ້ອງການອື່ນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ດົນຂຶ້ນ
ພວກມັນຖືກປະຕິເສດ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ: ຍິ່ງຄົນຂາດອາຫານດົນ ແລະ ຍາວນານ ເທົ່າໃດ ພວກເຂົາກໍ່ຈະຫິວດົນນານເທົ່ານັ້ນ.
ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານສາມາດບັນລຸໃນລະດັບຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລ້ວ ຈະກ້າວໄປສູ່ລະດັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ສູງຂຶ້ນ. ຖ້າຄວາມຕ້ອງການນັ້ນໄດ້ບັນລຸ ຕາມຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ມັນຈະສາມາດບັນລຸລະດັບທີ່ສູງສຸດເຊິ່ງເຮົາເອີ້ນວ່າ: ລະດັບຄວາມເພິງພໍໃຈຕາມທິ່ຕົນເອງຕ້ອງການ
ທຸກໆຄົນສາມາດ ແລະ ມີຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ສູງສຸດໄດ້ ແຕ່ຍ້ອນວ່າ: ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ນັ້ນມັນຍ່ອມມີອຸປະສັກ ຫຼື ສິ່ງກີດຂວາງ
ດ້ວຍການບໍ່ບັນລຸລະດັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຕ່ຳກວ່າ.
ປະສົບການຊີວິດລວມມີ: ການປະຮ້າງ ແລະ ການບໍ່ມີວຽກເຮັດ ອາດເປັນສາເຫດທີ່ຈະບັນລຸຄວາມຕ້ອງການໃນແຕ່ລະລະດັບໄດ້.
ມາສໂລເວົ້າວ່າມີພຽງໜຶ່ງໃນຮ້ອຍຄົນທີ່ຈະສາມາດບັນລຸລະດັບທີ່ສູງສຸດນີ້ໄດ້ ຍ້ອນວ່າ, ສັງຄົມພວກເຮົາທຸກມື້ນີ້ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນການຈູງໃຈບົນພື້ນຖານຄວາມໝັ້ນໃຈຕົນເອງ, ຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທາງສັງຄົມອື່ນໆຫຼາຍກວ່າ.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here