ຊື່: ນາງ ໄຄສີ ພັນທະວົງ
Name: Mrs Khaisy Phanthavong
ຕຳແໜ່ງ: ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານວິຊາຊີບ
ພາກສ່ວນ: ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ້
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ລົບລ້າງ ແລະ ບຳລູງຍົກລະດັບການສຶກສາ
ຫົວຂໍ້ທີ່ສາມາດຈັດເຝຶກອົບຮົມໄດ້: ຄູຝຶກການສິດສອນຜູ້ໃຫຍ່, ການຂຽນແຜນ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບຊາວໜູ່ມບ້ານ ແລະ ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ
ໂທ: 030 5226 530
Facebook: ບໍ່ມີ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here