ຊື່: ທ່ານ ບຸນໂຮມ ສໍພາບມີໄຊ
Name: Mr. Bounhome Sorphapmeexay
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ
ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຫຼັກ 8
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ວິໃຈ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ຫົວຂໍ້ທີ່ສາມາດຈັດເຝຶກອົບຮົມໄດ້: ການສິດສອນເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່, ການສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ຜູ້ຮຽນຢາກໄປ
ໂທ: 020 5286 6115
ອີເມວ: bounhomesorphapmoxay@gmail.com
Facebook: keo sorphapmixay

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here