ຊື່: ທ່ານ ບຸນຊູ ໄຊຍະສອນ
Mr. Bounsou Xayasone
ຕຳແໜ່ງ: ຮອງພະແນກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
ພາກສ່ວນ: ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ຫົວຂໍ້ທີ່ສາມາດຈັດເຝຶກອົບຮົມໄດ້: ວິຊາສະຖິຕິ, ວິໄຈ, ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ ການສ້າງຫຼັກສູດ
ໂທ: 020 5580 0708
ອີເມວ: bounsu@nud@gmail.com
Facebook: Bounsu Xayasone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here