ເພື່ອເປັນການສ້າງ ຫຼື ສືບຕໍ່ການສົນທະນາ ຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະ ຕອບແບບສັ້ນ ແລະ ກະທັດຮັດໄດ້ເຊັ່ນ:

 • ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຈະເປັນແນວໃດ?
 • ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າການຕັດສິນໃຈນີ້ເຮັດໄປ ແລ້ວ ຫຼື ຕັດສິນໄປແລ້ວ?

ຄຳຖາມເພື່ອຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈ
ສະຖານະການ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ
ຄູ່ສົນທະນາດີຂຶ້ນ ເຈົ້າສາມາດບອກພວກເຮົາແດ່ ວ່າເຈົ້າຮັບຜິດຊອບຫຍັງແດ່?

ການໂຍນຄຳຖາມ:
ຈະສົ່ງເສີມການພັດທະນາການສົນທະນາລະຫວ່າງ ຄູ່ສົນທະນາຂອງເຮົາ ແລະ ຄົນອື່ນໆ
ທ່ານຄິດເຫັນແນວໃດກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້?
ແລະສົມຈິດເດຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້?

ຄຳຖາມເພື່ອຊີ້ແນະໃຫ້ຄູ່ສົນທະນາ ເຮົາເຫັນທາງເລືອກ ສ້າງຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຫັນຄຳຕອບທີ່ແຕກຕ່າງ:
ພວກເຮົາຈະພົບກັນເມື່ອໃດ? ພົບກັນວັນອັງຄານ ຕອນແລງ ຫຼື ຕອນເຊົ້າ
ບາງເທື່ອມັນສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳເພື່ອຖາມ ຄຳເຫັນຂອງກຸ່ມ?

ຄຳຖາມປາຍປິດ
ຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຕອບດ້ວຍ “ແມ່ນ” ຫຼື “ບໍ່ແມ່ນ”  ດ້ວຍການຕອບຄໍາຖາມທີ່ສັ້ນ ແລະ ໄດ້ຄໍາຕອບຊັດເຈນ
ເຈົ້າເຫັນດີບໍກັບຂໍ້ສະຫຼຸບເຫຼົ່ານີ້?
ເວລາຈັກໂມງແລ້ວ?

 • ຄຳຖາມເພື່ອຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ: ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄຳຖາມ ຫຼື ຄຳເຫັນຂອງຄົນອື່ນໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ມີການເວົ້າລື້ມຄືນຂໍ້ມູນຄຳຖາມທີ່ໄດ້ຮັບ:
  • ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈຖືກບໍ່ທີ່ເຈົ້າເວົ້າວ່າ: “………….”
  • ເຈົ້າເວົ້າວ່າສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ຮຽນມື້ວານນີ້ແມ່ນ………..ບໍ?
 • ຄຳຖາມເພື່ອຊີ້ແນະໃຫ້ຄູ່ສົນທະນາ ມີທາງເລືອກຈະຊ່ວຍໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນໆ ຮູ້ຄຳຕອບທີ່ແຕ່ກຕ່າງເຊັ່ນ:
  • ເຈົ້າຈະຈັດໂຕະໃກ້ກັບປ່ອງຢ້ຽມ ຫຼື ໃກ້ຝາ?
  • ພວກເຮົາຈະພົບກັນຄືນນີ້ ຫຼື ມື້ອື່ນເຊົ້າ?
 • ຄຳຖາມເພື່ອໃຊ້ປະເມີນ
  • ເຈົ້າຮູ້ທິດສະດີຂັ້ນພື້ນຖານນີ້ແລ້ວ, ແມ່ນບໍ?
  • ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈທັງໝົດນີ້ ເປັນເວລານານແລ້ວ? ແມ່ນ ຫຼືວ່າບໍ່ແມ່ນ?
 • ຄຳຖາມນຳພາ: ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລົງມືປະຕິບັດ
  • ສົ່ງສຳເນົາເອກະສານເຫຼົານີ້ໃຫ້ຂ້ອຍແນ່?
  • ກະລຸນາຢ່າໃຊ້ສຽງດັງ?
 • ຄຳຖາມໃຊ້ຖາມເພື່ອພັນລະນາ: ເນັ້ນບັນຫາ ແລະ ຄວາມຈິງຂອງການເຫັນດີ:
  ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ຕົກລົງຂໍ້ 1-5 ແລ້ວ

ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄຳຖາມ ແລະ ຄຳເຫັນລຸ່ມນີ້:

ຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖາມຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວບໍ? ຖ້າເປັນແນວນັ້ນ ເປັນຫຍັງ? ຖ້າບໍ່ຄົບຖ້ວນກະລຸນາໃຫ້ເຫດຜົນ: ຄຳຖາມນີ້ຈະເໝາະສົມໃນສະພາບແນວໃດ?

 • ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າໃຈຫົວຂໍ້ນີ້ບໍ?
 • ເຈົ້າມັກບົດເຝິກຫັດນີ້ບໍ?
 • ເຈົ້າມີຄຳເຫັນຫຍັງບໍຕໍ່ຫົວຂໍ້ຂ້າງເທິງ?
 • ບາງເທື່ອເຈົ້າອາດມີບາງສິ່ງທີ່ຈະເພີ່ມໃສ່ຂໍ້ຄວາມຂອງຜູ້ຫາກໍ່ເວົ້າຜ່ານມານີ້?
 • ເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ຈາກປະສົບການນີ້?
 • ຂ້ອຍຮູ້ວ່າເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມງານສຳມະນາມາກ່ອນ?
 • ກະລຸນາບອກພວກເຮົາແດ່ວ່າທ່ານຮູ້ສຶກຫຍັງໃນການເຮັດບົດເຝິກຫັດນີ້?
 • ເຈົ້າຈັ່ງແມ່ນບໍ່ສົນໃຈ, ຂ້ອຍເວົ້າເຖິງ….ເກືອບເປັນຮ້ອຍເທື່ອແລ້ວ?
 • ເຈົ້າຮູ້ບໍສິ່ງທີ່ເປັນພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້?
 • ເຈົ້າກະລຸນາອະທິບາຍຄຳເຫັນຂອງເຈົ້າໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ?
 • ດີຫຼາຍນີ້ຄືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດດີທີ່ສຸດສຳລັບມື້ນີ້ ຫຼືວ່າບໍ່ແມ່ນ?
 • ແນ່ນອນມັນເປັນອັນຈະແຈ້ງແກ່ທຸກຄົນ?
 • ຂ້ອຍຫວັງວ່າທຸກຄົນເຂົ້າໃຈຮູບ/ເສັ້ນສະແດງນີ້?
 • ນີ້້ມັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສົນທະນາ
 • ມີໃຜມັກບົດສະເໜີໂຄງການຂອງສົມຈິດແດ່?
 • ສົມຈິດເຈົ້າຄິດວ່າເປັນແນວໃດກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້?
 • ເຈົ້າເຂົ້າໃຈບໍ?
 • ກະລຸນາເວົ້າຊ້າໆລົງແດ່, ຍ້ອນວ່າຂ້ອຍຢ້ານຈະກຳບໍ່ໄດ້ໃນປະເດັນທີ່ສຳຄັນ?
 • ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງປະຕິເສດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳນີ້?
 • ທ່ານມີຄຳຄິດເຫັນແນວໃດກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້?
 • ທ່ານກະລຸນາແລກປ່ຽນສິ່ງທີ່ທ່ານປະທັບໃຈກ່ຽວກັບບົດເຝິກຫັດນີ້?
 • ເຈົ້າໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍໂພດ ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າກຳລັງເວົ້າ
 • ເຈົ້າເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ…ນີ້ເປັນເວລາດົນແລ້ວ ແລະ ເຈົ້າກະຍັງບໍ່ໄດ້ຄຳຕອບ/ຜົນໄດ້ຮັບ
 • ເບິ່ງຄືວ່າປະໂຫຍກສຸດທ້າຍແມ່ນດີທີ່ສຸດ ຄັນຊັ້ນເຮົາມາລົງປະຊາມະຕິກັນ
 • ພວກເຮົາລອງມາສັງລວມໃນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນມີຄຳເຫັນກັນ
 • ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນຫົວໃຈສຳຄັນໃນບົດນີ້
 • ພວກເຮົາຈະບໍ່ສົນທະນາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້ຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງການ ສົນທະນາຂອງພວກເຮົາ
 • ເຈົ້າເຫັນບໍວ່າເຈົ້າກຳລັງລົບກວນພວກເຮົາໃນການເຮັດວຽກ
 • ເຈົ້າຄວນຈະອ່ານກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະຈັດການ ໂຕ້ວາທີ
 • ສິ່ງທີ່ເຈົ້າກຳລັງສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນມັນເປັນທີ່ຮັບຮູ້ມາດົນແລ້ວ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here