1. ກ່ອນອື່ນໝົດ ແລະ ສຳຄັນກວ່າໝູ່ ຄູຝຶກຄວນເປັນຜູ້ເອົາຈິງເອົາຈັງ. ຄວນມີບຸກຄະລິກ-ສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ມີແຮງບັນດານໃຈໃນການທີ່ຈະ ປັບປຸງຕົນເອງ ຫຼື ຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ.
 2. ສອງ, ຄູຝຶກຄວນມີບຸກຄະລິກທີ່ແທດເໝາະ, ມີຄວາມສາມາດທີ່ຢູ່ເໜືອຄວາມອວດອົ່ງ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈຈາກພາຍໃນຕົວທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງຢ້ານທີ່ຈະນຳພາຄົນອື່ນ ໃນຂະນະດຽວກັນຄູຝຶກ ຄວນມີ ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດີ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າ ຝຶກອົບຮົມເຂົ້າໃຈສື່ການຮຽນ-ການສອນ ໃນຂະນະທີ່ຊອກຫາຄຳຕອບ ແລະ ວິທີ ແກ້ໄຂດ້ວຍຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ສັງລວມສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ.
 3. ຂັ້ນຕອນທີ 3 ຄູຝຶກຄວນເປັນຄົນທີ່ປ່ຽນແປງຕໍ່ສະພາບ
  ໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຄວນມີ ຄວາມສາມາດປັບປ່ຽນຢ່າງ ວ່ອງໄວຕໍ່ເຫດການທີ່ປ່ຽນແປງເວລາຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ມີຄວາມຕ້ອງການໃໝ່ໆ ເກີດຂຶ້ນ ຄູຝຶກຕ້ອງສາມາດ ປະຕິບັດຄືກັບທີ່ປຶກສາຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ.

ຄວາມສາມາດຂອງຄູຝຶກໃນການຖາມຄຳຖາມ
ກ. ກ່ອນອື່ນໝົດໃຫ້ພິຈາລະນາຮູບແບບຕ່າງໆຂອງຄຳຖາມ

 1. ຄຳຖາມປາຍເປິດ: ຄຳຖາມທີ່ບໍ່ສາມາດຕອບດ້ວຍ ແມ່ນ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນ
  ພວກເຮົາຮູ້ສຶກແນວໃດເວລາໄດ້ຮັບບົດເຝິກຫັດທີ່ຄູຝຶກມອບໃຫ້?
  ການຕັດສິນໃຈນີ້ອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຈົ້າເອງແນວໃດ?
  ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າບັນຫານີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ?
 2. ຄຳຖາມທີ່ໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຳຕອບເລິກ ແລະ ລະອຽດ ຄຳຖາມຄວນເລີ່ມຈາກຄຳສັບເຫຼົ່ານີ້
  ກະລຸນາອະທິບາຍ………….
  ບອກພວກເຮົາຕື່ມໄດ້ບໍ…………….
 3. ໂຍນຄຳຖາມ: ເພື່ອຊຸກຍູ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຄົນອື່ນໄດ້ຄົ້ນຄິດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ
  ແລະ ກຸ່ມເຮົາຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບສິ່ງນີ້?
  ບາງຄັ້ງໃນທີ່ນີ້ອາດມີຊ່ຽວຊານ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີ ປະສົບການໃນວຽກງານນີ້ມາກ່ອນ, ລອງມີຄຳເຫັນເບິ່ງ…………
  ສິ່ງທີ່ ທ່ານ ທອງສາ ຫາກໍ່ເວົ້າໄປເມື່ອກີ້ນີ້ມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ? ເຈົ້າສາມາດເພີ່ມເຕີມໄດ້
 4. ຝິດແບກ (ການຟັງຄຳເຫັນຂອງຄົນອື່ນ) ແລະ ຖາມເພື່ອຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ຕົວຢ່າງ:
  ຖ້າຂ້ອຍເຂົ້າໃຈບໍ່ຜິດອາຈານໝາຍຄວາມວ່າ……..ແມ່ນບໍ?
  ເມື່ອເປັນຄືແນວນັ້ນ, ມີໃຜບໍສາມາດສະຫຼູບຜົນທີ່ໄດ້ຮັບໃນຫົວຂໍ້ນີ້/ມື້ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່?
 5. ບັນຫາທີ່ມັກພົບກັບຄຳຖາມປາຍປິດ ຄືມັນຈະຈໍາກັດຄຳຕອບພຽງຄຳວ່າ ແມ່ນຫຼືບໍແມ່ນເຊັ່ນ:
  ສຳລັບຄຳຖາມນີ້ແມ່ນຈະແຈ້ງແລ້ວບໍ?
  ຈຳນວນຄົນຍອມຮັບມີຫຼາຍປານໃດ?
  ມີຈຳນວນບົດສະເໜີໂຄງການຫຼາຍປານໃດທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here