ຄວາມໝາຍ, ຮູບແບບ ແລະ ຫຼັກການພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບການຮຽນຂອງຜູ້ໃຫຍ່່

ຄວາມໝາຍຂອງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່

ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແມ່ນການປະຕິບັດໂດຍທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸກລະບົບ

ແລະ ແມ່ນກິດຈະກໍາໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະຍືນຍົງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮັບເອົາຄວາມຮູ້ໃໝ່, ຄວາມສາມາດ, ທັດສະນະຄະຕິ, ຫຼືຄຸນຄ່າໄດ້.

ເມື່ອພວກເຮົາເວົ້າເຖິງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ພວກເຮົາໝາຍຄວາມວ່າທຸກການເຄື່ອນ ໄຫວໃນຊີວິດ ທີ່ເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາຜູ້ໃຫຍ່. ນີ້ລວມມີດັ່ງນີ້: (1) ການສຶກສາ (ເຊັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມໃດໜຶ່ງ, ການຮຽນເປັນກຸ່ມ, ການຮຽນທີ່ ເປັນຫຼັກສູດໃດໜຶ່ງ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງໃຜຄົນໜຶ່ງ); (2) ດ້ານ ວັດທະນະທຳ (ເຊັ່ນ: ສະໂມສອນ ຫຼື ສະມາຄົມ, ກຸ່ມດົນຕີ, ກຸ່ມແກະສະຫຼັກ, ຫ້ອງສະໝຸດ); (3) ການບໍລິການສົ່ງເສີມອາຊີບ (ເຊັ່ນ: ລະບົບຍົກລະດັບ ການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ); (4) ອົງການທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ (ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ການສຶກສາພາກພົນລະເມືອງ, ການເຮັດວຽກກັບກຸ່ມ ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ ຫຼື ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ (ຄົນພິການ); ແລະ (5) ກິດຈະກຳຂອງຜູ່ບໍລິຫານ (ເຊັ່ນ: ການກະກຽມການຝຶກອົບຮົມ, ການວາງແຜນ ຈັດກອງປະຊຸມ..). ດັ່ງນັ້ນ, ທຸກວຽກທີ່ຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ວຸດທິຂອງຜູ່ໃຫຍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນການສຶກສາຜູ່ໃຫຍ່.

ຮູບແບບຂອງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່

ເຮົາລອງມາສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບການສຶກສາຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ດ້ວຍການຕອບຄຳຖາມ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ເປັນຫຍັງຜູ້ໃຫຍ່ຈິ່ງຮຽນ? ເພື່ອຕອບຄຳຖາມນີ້ ກ່ອນອື່ນໝົດ ເຮົາຕ້ອງ ຍອມຮັບວ່າ

ການຮຽນຮູ້ແມ່ນຂະບວນການຍາວນານ ໃຊ້ເວລາ ຫຼືເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງ ວ່າແມ່ນຂະບວນການຕະ ຫຼອດຊີວິດຂອງຄົນຜູ່ໜຶ່ງ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ໄປຮຽນ ຢູ່ຫ້ອງຮຽນປົກກະຕິກໍ່ຕາມ ການສຶກສາ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ມີ ຄູສອນ ແຕ່ມັນ ແມ່ນຂະບວນການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນ ຕໍ່ກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອໃຫ້ ໄດ້ມາຊຶ່ງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງຄວາມເປັນມະນຸດ (ຮູ້ຖືກ ຮູ້ຜິດ).

ອົງການອຸຍແນດສະໂກ (UNESCO) ໄດ້ຮັບຮອງ 3 ຮູບແບບຂອງການສຶກສາຄື: ການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ, ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການສຶກສາ ຕາມອັດທະຍາໄສ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຖາບັນ ການສຶກສາສະເພາະ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກສັງຄົມວ່າ ຈົບແລ້ວຈະໄດ້ ໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼື ປະກາສະນີຍະບັດ ນີ້ຍັງປະກອບໄປດ້ວຍການສຶກສາວິຊາຊີບ ແລະ ຮູບແບບການຝຶກ ອົບຮົມອື່ນໆ.

ສາມາດຈັດໄດ້ ທຸກບ່ອນ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນວ່າເວລາຈົບຈະໄດ້ໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼື  ວຸດທິ ສະເໝີໄປ. ການສຶກ ສາຮູບແບບນີ້ປະກອບໄປດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ ຂອງການບັນຍາຍ, ການສົນທະນາຫົວຂໍ້ທີ່ສົນໃຈ ສິ່ງ ເຫຼົ່ານີ້ຖືກດຳເນີນການໂດຍ ສະມາຄົມ

ສະໂມສອນ ອົງກອນ ແລະ ສະຖາບັນທາງສັງຄົມ.ໃນຫຼາຍປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ການສຶກສາ ນອກໂຮງຮຽນແມ່ນມີບົດບາດ ຄ້າຍຄືການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ບາງຄັ້ງກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນກວ່າ ຍ້ອນ ວ່າມັນໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາບຸກຄົນໃດໜຶ່ງໃນທາງທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ສ້າງນະວັດຕະກຳ ໃໝ່.

ໝາຍຄວາມວ່າເປັນການສຶກສາທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການຈັດລະບົບ/ຈັດການ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ມີການກຳນົດຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ມາແມ່ນມາຈາກ ສື່ສານມວນຊົນ ຕ່າງໆ ຫ້ອງສະໝຸດ ການພົວ ພັນກັນກັບຄົນຢູ່ໃນສັງຄົມ ກັບໝູ່ເພື່ອນ ພີ່ນ້ອງ…ຕົວຢ່າງ: ເບິ່ງຮູບເງົາ, ຢ້ຽມຊົມຫໍພິພິດຕະພັນ, ຫຼື ງານວາງສະແດງ ເປັນຕົ້ນ.

ຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່

ຫຼັກການພື້ນຖານ ຂອງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ຄວນຈະມີ 3 ອົງປະກອບພື້ນຖານຄື:

ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນອົງປະກອບທັງໝົດຂອງຄົນຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ : ມີຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ມີ ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ມີປະສົບການໃນຊີວິດ ນໍາໃຊ້ ຈຸດແຂງ ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບ ການຮຽນຮູ້ໃຊ້ ວິທີການ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ອີງຕາມຄວາມມັກຮຽນຮູ້ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເນັ້ນໜັກການ ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ໃຫ້ກຽດ ແລະ ນັບຖື ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງ ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຄູຝຶກ

ການຮັບຮູ້ ແລະ ໃຫ້ຄຸນຄ່າ ປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າສ້າງປະສົບການໃໝ່ ໂດຍການນໍາໃຊ້ ວິທີການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ແທດເໝາະ ກັບການຮຽນຮູ້ ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ການຮຽນຮູ້ໂດຍການປະຕິບັດ

ການຮຽນຮູ້ ໃຫ້ຕິດພັນກັບການດຳລົງຊີວິດ ຂອງເຂົາເຈົ້າຮຽນຮູ້ແລ້ວ ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ການຮຽນຮູ້ມີຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍເພື່ອປ່ຽນແປງຊີວິດໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here