ທຸກໆວຽກງານ, ທຸກໆກິດຈະກຳທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ໃນ ທຸກໆ 3 ເດືອນ

 ສະບັບທົດລອງ ປະຈຳປີ 2017

The annual 2017

ສະບັບທີ 1 ປະຈຳປີ 2018

Issue No. 1 The annual 2018

ສະບັບທີ 2 ປະຈຳປີ 2018

Issue No. 2 The annual 2018

ສະບັບປະຈຳປີ 2020

Issue The annual 2020