ຜູ້ໃຫຍ່ມີຂອດຈຳກັດໃນການຮຽນຮູ້ ເຊັ່ນ:ຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ບໍ່ທັນເປັນລະບົບ ແລະ ມີຫຼາຍອັນຫ່ວງ.ມີເວລາ ຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນໜ້ອຍ, ໃນຈິດໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າມີແຕ່ຄິດນໍາເລື່ອງຊີວິດ ການເປັນຢູ່ ຫຼື ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະມີ ສິ່ງອື່ນທີ່ເຮັດໃຫ້ບ່ຽງເບນຄວາມສົນໃຈຕໍ່ການຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ.ຮັບເອົາຄວາມຮູ້ຈາກການຮຽນຊ້າພວກເຂົາບໍ່ມັກ ເລົ່າທິດສະດີ ແລະ ບໍ່ມັກ ການບັງຄັບໃຫ້ຈື່. ຄວາມສາມາດໃນການຟັງ (ຫູບໍ່ດີ) ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານສາຍຕາກໍ່ ຫຼຸດລົງ.ສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ມັກສະແດງຄໍາຄິດເຫັນຢູ່ທີ່ຊຸມນຸມຊົນ.ມີການອະນຸລັກຮັກສາສູງ ແລະມັກປ້ອງກັນເອົາສິ່ງທີ່ ຕົນເອງຖືເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ຕໍ່ຕົນເອງ.ມີຄວາມກັງວົນໃຈຕໍ່ກັບການຮຽນແລະ ຄິດວ່າຕົນເອງຈະຮຽນບໍ່ໄດ້. ສ່ວນຫຼາຍ ມີຄວາມສັບສົນແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງຕໍ່າ. ຖ້າເປັນຊົນເຜົ່າ, ພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ເກັ່ງພາສາທາງການ (ພາສາກາງ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here