ການສ້າງປະສົບການມາໃນຮູບແບບກໍລະນີສືກສາ ເຊິງເປັນການສະທ້ອນ ແລະ ວິເຄາະໂດຍຜູ້ຮຽນເອງເພື່ອໃຫ້ສັງ ລວມເປັນຫຼັກການໃໝ່. ປະສົບການ, ຄູນຄ່າ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ຮຽນ ປະກອບເປັນພື້ນຖານຂອງການວຶເຄາະ ປະສົບການຂອງຄົນອື່ນ ກໍລະນີສຶກສາ ອາດນຳສະເໜີໃນຮູບແບບເອກະສານ ຫຼື ເລົ່າສູ່ຟັງ ຫຼື ເປັນການໃໍ້ຮູບເງົາ ຫຼື ເພງ ຂື້ນກັບຕວາມເໝາະສົມທາງດ້ານວັດທະນະທຳທ້ອງຖິ່ນ

ຖ່າຍທອດແນວຄວາມ
ຄິດທິດສະດີ

ປຽບທຽບເຫດການໃນ
ຊີວິດຈິງ

ຮຽນຮູ້ກັບຕົວຢ່າງເຫດການ
ທີ່ເກີດຂື້ນຈິງ

ແບ່ງປັນເລື່ອງສູ່ຄົນ
ອື່ນ

ຂັ້ນຕອນໃນການດຳເນີນກຶດຈະກຳ

ຄູຝຶກແນະນຳໃຫ້ລະອຽດກ່ຽວກັບໜ້າວຽກ, ເວລາ ແລະ ຮູບແບບການນຳສະເໜີ

ແບ່ງນັກສຳມະກອນອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ

ຄູຝຶກໃຫ້ຄຳຖາມກໍລະນີສຶກສາແກ່ນັກສຳມະນາກອນ

ສົນທະນາກຸ່ມ ພ້ອມຕອບຄຳຖາມ

ແຕ່ລະກຸ່ມແລກປ່ຽນການສະຫຼຸບ

ນັກສຳມະນາກອນສະຫຼຸບຄືນ

ຕົວຢ່າງການໃຊ້ກໍລະນີສຶກສາກ່ຽວກັບສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ

ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກຳ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວິເຄາະກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ເປັນອຸປະສັກແກ່ການຮຽນ , ສາເຫດ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂແຕ່ລະບັນຫາ

ບ້ານສີຊົມພູ

ໂຄງການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ່ໃຫຍ່ຢູ່ເຂດພັດທະນາສີຊົມພູ ໄດ້ສ້າງສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ໂດຍການປະກອບສ່ວນຂອງ ຊາວບ້ານໃນການສ້າງ ຊຶ່ງສູນດັ່ງກ່າວມີປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເກນອາຍຸ ຂອງ 3 ບ້ານໃກ້ຄຽງເຂົ້າມາຊົມໃຊ້

·        ໃນ 2 ເດືອນທຳອິດກຸ່ມຜູ່ຮຽນມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນທີ່ມາຮຽນ

·        ພໍເຂົ້າເດືອນທີ 3 ຜູ່ຮຽນທີ່ມາຈາກອິກບ້ານໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ມາຮຽນ ຍ້ອນທາງມາສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນຕັ້ງໄກຈາກບ້ານ ແລະ ທາງມາຖືກນ້ຳຖ້ວມ

·        ສ່ວນຜູ່ຮຽນຈາກ 2 ບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນກໍ່ເລີ່ມຂາດຮຽນຍ້ອນອາຄານຮຽນທີ່ມຸງດ້ວຍຫຍ້ານັ້ນຝົນຮົ່ວ ເວລາຝົນຕົກ ສະພາບພື້ນອາຄານບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຄອກງົວ ບັນດາປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ປຶ້ມອ່ານເສີມທີ່ທາງໂຄງການມອບໃຫ້ຖືກນ້ຳຝົນເປື່ອຍໝົດ.

·        ການລົງຕິດຕາມຂອງພາກສ່ວນສຶກສາແຂວງແລະເມືອງ ກໍ່ບໍ່ເປັນປະຈຳ ແມ່ນແຕ່ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ເອງກໍບໍ່ຮູ້ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະເມື່ອໂຄງການບໍ່ໃຫ້ເງິນອຸດໜູນ ສະມາຊິກແຕ່ລະທ່ານ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ ບໍ່ມີການປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນນຳກັນ ກັບຜູ່ຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ່ປົກຄອງ.

·        ຜູ່ຮຽນໃຫ້ທັດສະນະວ່າ: ມີລູກຫຼາຍຄົນ ຖ້າເອົາລູກນ້ອຍມານຳກໍ່ລົບກວນຄົນອື່ນ, ຈຳນວນໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ຕ້ອງໄປນອນໄຮ່ ບໍ່ສາມາດມາຮຽນສຸດກົກສຸດປາຍ ແລະ ມີວຽກບ້ານການເຮືອນຫຼາຍ, ຜູ່ຮຽນຊາຍຈຳນວນໜຶ່ງເວົ້າວ່າ: ໄປຫາເລື່ອຍໄມ້ຂາຍດີກວ່າມາຮຽນ ໄດ້ເງິນຫຼາຍກວ່າ.

·        ຕໍ່ສະພາບຄືແນວນັ້ນ ຄູສອນ ຈິ່ງໄດ້ໄປລົມກັບ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຕົວແທນຂອງໂຄງການ ເພື່ອຊອກຫາວິທີທາງແກ້ໄຂ.

ບົດໂດຍ: ສຸພາບ ຄູນວິໄຊ, 2016

ຄຳຖາມ:

1.    ໃຫ້ທ່ານວິເຄາະມີບັນຫາຫຍັງແດ່ໃນເລື່ອງນີ້ທີ່ເປັນອຸປະສັກແກ່ການຮຽນ ແຕ່ລະບັນຫາມີສາເຫດຮາກເຫງົ້າມາຈາກໃສ?

2.   ຖ້າທ່ານເປັນຄູສອນ, ເປັນຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, ເປັນຜູ່ຮຽນ, ເປັນພໍ່ແມ່ຜູ່ປົກຄອງ ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ທ່ານຈະແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຄືແນວໃດ?

3.   ກະລຸນາເກັບຮັກສາຄຳຕອບຂອງທ່ານພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ເປັນຄວາມລັບ.

ລູ່ມນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງເພີ່ມເຕີມຂອງກໍລະນີສຶກສາ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here