ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຸຖິງຮູບແບບການຮຽນ

-ການສອນການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນທັງຮູບແບບອອນລາຍ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນ ທີ່ທຸກຄົນທີ່ສົນໃຈສາມາດເຂົ້າມາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການຕ່າງໆ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ໂດຍການຮຽນຮູ້ ທັກສະໃໝ່ໆ.

The NFE Resource Centre is an information service for NFE personnel. The Centre collects and shares online and hard-copy teaching and learning materials, curriculum, Lifelong learning materials and works to prepare easily accessible NFE information. It works to connect people working in NFE allowing them to share their experiences, expand their knowledge and develop new skills.

ຫ້ອງສະໝຸດ

ຫ້ອງສະໝຸດສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນແຫຼ່ງຄວາມຮູ້, ຂໍ້ມູນ, ແລະ ປະສົບການຕົວຈິງຕ່າງໆຂອງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ນັກການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃນປະເທດລາວ.

ເຊິ່ງໃນນີ້, ຫ້ອງສະໝຸດໄດ້ມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ, ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ, ທິດສະດີຄວາມເປັນມາ, ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ, ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາ, ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຂອງໄວໝຸ່ມ ແລະ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່. ເຊິ່ງທ່ານສາມາດມາຊົມໃຊ້ຫ້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງພວກເຮົາໄດ້ ໂດຍການມາອ່ານປຶ້ມ ຫຼື ຢືມກັບບ້ານໄດ້.

ຫ້ອງຝຶກອົບຮົມ

ຫ້ອງຝຶກອົບຮົມ  ແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອ ຊຸກຍູ້ການຮຽນຮູ້ ແລະ ແບ່ງປັນແນວຄວາມຄິດ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໃນໄລຍະຝຶກອົບຮົມເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, ແອວຊີດີໂປຼເຈັກເຕີ, ກະດານຂາວ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ.

ຮຸບແບບອອນລາຍ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງພວກເຮົາໄດ້ສ້າງ ເວັບໄຊ້ ແລະ ເຟສບຸກເພກ ເພື່ອເປັນບ່ອນຕອບສະໜອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານຕ່າງໆຂອງການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຫຼາຍຂຶ້ນ ເວັບໄຊ້ໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ເໝາະສົມກັບອຸປະກອນຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: Smart phone, I-pad, computer ເຊິ່ງທ່ານສາມາດຊອກຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ສພນ, ຂ່າວສານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບສາຂາຕ່າງໆ,

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ແລະ ອື່ນໆ.

ທ່ານສາມາດເຂົ້າຫາເວັບໄຊ້ຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່:   http://www.nfedi.org/

ທ່ານສາມາດເຂົ້າຫາເຟສບຸກໄດ້ທີ່: https://www.facebook.com/nfedc/

Library

A wide variety of resources are available to read and borrow in the library, including teaching and learning materials and information from government, development projects, international agencies and local NPAs with experience in non-formal education.

Training Room 

A fully equipped training room is available for use at the Resource Centre. The space is designed to encourage learning and idea sharing. Computers, data projector and white boards can be used during trainings.

Online Resource Centre 

To allow more people to connect and have access to resources and idea sharing an online Resource Centre was created. This consists of a website and Facebook page.

The NFEDI website is designed so that is can be used on smart phones. On the NFEDI website you can find information about the NFEDC, non-formal education news, vocational courses, training methods, Master Trainer information and more.

http://www.nfedi.org/

The NFEDC Facebook is managed by the Resource Centre team and is used to share information and news as well as provide a platform where people can connect.

https://www.facebook.com/nfedc/

The Resource Centre is open 8.30am – 4pm Monday to Friday. To visit please email Miss Somchit Phonevilai at somchitpvl@gmail.com or call 2028032453.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here