ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມແມ່ນເຄື່ອງມືໃນການຮຽນຮູ້ຜ່ານປະສົບການຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ການສົນທະນາກຸ່ມເພື່ອເເລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ ແລະ ປະສົບການ. ມັນແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼາຍນິຍົມໃຊ້ ແລະ ສາມາດໃຊ້ໃນຫຼາຍທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງ

ການເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມມີຫຼາຍປະເພດ ດັ່ງຕົວຢ່າງດັ່ງນີ້:

ສົນທະນາກຸ່ມຍ່ອຍ

ການສົນທະນາກຸ່ມຍ່ອຍ ວິທີນີ້ເປັນວິທີທີ່ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນກຸ່ມ ເພາະວ່າການສົນທະນາກຸ່ມຍ່ອຍໃຊ້ປະສົບ- ການຂອງຜູ້ຮຽນໂດຍກົງ. ວິທີດັ່ງກ່າວນີ້ ຜູ້ຮຽນແບ່ງເປັນກຸ່ມ 5 ຫາ 6 ຄົນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄໍາຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ໂດຍໃຊ້ປະສົບການ ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງຜູ້ຮຽນເອງ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ໃໝ່.

ການສົນທະນາບໍ່ສາມາດເຮັດແບບສົມມຸດ ຫຼື ຄຸມເຄືອໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າເຮັດເພື່ອ ຄັດເລືອກແບບໂຄງສ້າງປະສົບການ. ສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງຮູ້ວ່າການສົນທະນາ ບໍ່ແມ່ນຈຸດສິ້ນສຸດ ແລະ ວົງຈອນທັງໝົດຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຄົບເຊັ່ນ ແຕ່ລະກຸ່ມຍ່ອຍ ຕ້ອງນໍາສະເໜີຜົນຂອງການສົນທະນາກັບກຸ່ມ ໃຫຍ່ໂດຍອີງໃສ່ການນໍາສະເໜີ ຂອງຕົນເອງແບບມີຫຼັກການໃນການເຮັດວຽກ. ບາງເທື່ອກໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດທີ່ບໍ່ລວມ ເອົາການນໍາສະເໜີຜົນ ແລະ ການສະຫຼຸບລວມຂອງການສົນທະນາ.

ຂັ້ນຕອນວິທີການແບ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອອກເປັນກຸ່ມ

A. ແບບສຸ່ມ
B. ແບບຂຶ້ນກັບຄູເຝິກ
C. ແບບຂຶ້ນກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ແບ່ງກຸ່ມແບບສຸ່ມດ້ວຍການນັບເລກແລ້ວໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ເລກດຽວກັນເຂົ້າຢູ່ກຸ່ມດຽວກັນ

ແບ່ງກຸ່ມຈາກການເຫັນສົມຄວນຂອງຄູເຝຶກ

ຜູ້ເຂັ້າຮ່ວມເລືອກກຸ່ມດ້ວຍຕົວເອງ

ຕົວຢ່າງ ວຶທີອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ແນະນໍາກຸ່ມໃຫ້ລະອຽດກ່ຽວກັບໜ້າວຽກ, ເວລາສະເພາະ ແລະ ຮູບແບບ
ການນໍາສະເໜີ
ຕົວຢ່າງ
  1. ແນະນຳໃຫ້ລະອຽດກ່ຽວກັບໜ້າວຽກທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງເຮັດເຊັ່ນ: ສົນທະນາຫາວິທີແກ້ໄຂ່ບັນຫາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້
  2. ໃຫ້ເວລາໃນການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ເວລາໃນການນຳສະເໜີເຊັ່ນ: ສົນທະນາ 20 ນາທີ , ນຳສະເໜີ 5 ນາທີ
  3. ຮູບແບບໃນການນຳສະເໜີແມ່ນໃຫ້ຕົວແທນແຕ່ລະກຸ່ມຂື້ນມານຳສະເໜີ ຫຼື ສາມາດນຳໃຊ້ຮູບແບບອຶ່ນໆ

ແບ່ງກຸ່ມໃຫຍ່ອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະຄົນສາມາດແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນປຶກສາຫາລື ໂດຍໃຊ້ປະສົບການ ທັດສະນະຄະຕຶຂອງຜູ້ຮຽນເອງ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ໃໝ່. ສ່ວນຈຳນວນຄົນໃນກູ່ມແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມວ່າມີຫຼາຍ/ໜ້ອຍພຽງໃດ ອາດຈະຈັດກູ່ມລະປະມານ 5-6 ຄົນ ແລະ ແຕ່ລະກຸ່ມຄວນຈະມີທັງຜູ້ທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍ ແລະ ໜ້ອຍປົນກັນ

ວິທີການແບ່ງກູ່ມແມ່ນມີຫຼາຍວິທີເຊັ່ນ:

  1. ແບບສຸ່ມ
  2. ແບບຂື້ນກັບຄູຝຶກ
  3. ແບບຂື້ນກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ແຕ່ລະກຸ່ມ ອາດຈະໃຫ້ຫົວຂໍ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ:

  • ກູ່ມທີ 1 ໃຫ້ກໍລະນີສຶກສາກ່ຽວກັບ………………..
  • ກູ່ມທີ 1 ໃຫ້ກໍລະນີສຶກສາກ່ຽວກັບ………………..
  • ກູ່ມທີ 1 ໃຫ້ກໍລະນີສຶກສາກ່ຽວກັບ………………..
  • ກູ່ມທີ 1 ໃຫ້ກໍລະນີສຶກສາກ່ຽວກັບ………………..

ຫຼື ສາມາດໃຫ້ຫົວຊໍ້ດຽວກັນແຈ່ໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຈ່າງກັນກໍ່ໄດ້

ໃຫ້ກຸ່ມສົນທະນາກັນພາຍໃນກຸ່ມ (ແລກປ່ຽນ ແລະ ວິເຄາະ) ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຂອງກຸ່ມ ພາຍໃນເວລາທີ່ກຳ ນົດໃຫ້ (45 ນາທີ)

ໃຫ້ທຸກກຸ່ມມາໂຮມເຂົ້າກັນຄືນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່ ຈາກນັ້ນໃຫ້ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງຄົນຈາກແຕ່ລະກຸ່ມຂຶ້ນນໍາສະເໜີຜົນຂອງການຄົ້ນຄ້ວາຂອງກູ່ມຕົນເອງ
ເຊິ່ງການນຳສະເໜີນັ້ນມີຫຼາຍວິທີໃຫ້ທ່ານເລືອກເຊັ່ນ:
ການໃຫ້1-2 ຄົນຂຶ້ນນຳສະເໜີ
ແບບ word cafe ແມ່ນການໃຫ້ແຕ່ລະກູ່ມຈັດໂຕະຄ້າຍຮ້ານກາເຟ ໂດຍໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມຈະໃຫ້1 -2 ຄົນເຝົ້າໂຕະ ແລະ ນຳສະເໜີຜົນທີ່ໄດ້ຈາກ
ເພິ່ມປະເດັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໃຊ້ການນໍາສະເໜີຂອງກຸ່ມສັງລວມເປັນ ກອບທິດສະດີໃດໜຶ່ງ

ການນຳສະເໜີ

ການນຳສະເໜີມີຫຼາຍວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງວິທີທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມແມ່ນການທີ່ກຸ່ມເລືອກເອົາ 1-2 ຄົນຂຶ້ນນຳສະເໜີ ເປັນວິທີທີ່ງ່າຍ ແລະ ປະຫຍັດເວລາ. ລຸ່ມນີ້ແມ່ນ link  ຂອງການນຳສະເໜີໃນຮູບແບບຕ່າງໆ

ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນວີດີໂອລູ່ມນີ້

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here