ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ແນວຄວາມຄິດຂອງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຢູ່ບົດລາຍງານຂອງ ອຸຍແນດສະໂກປີ 1972 ກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ເພື່ອເຮັດເປັນ ແລະ ໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງ ກ້ວາງຂວາງໃນລະດັບສາກົນ ຊຶ່ງເປັນການຮຽນຮູ້ທຸກຮູບແບບ  “ນັບແຕ່ມື້ນອນຢູ່ອູ່ຈົນເຖິງມື້ເຂົ້າໂລງສົບ”.

ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດລວມເອົາການຮຽນຮູບແບບໃນໂຮງຮຽນ, ການຮຽນຮູບແບບນອກໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕາມອັດທະຍາໄສ. ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ສາມດ້ານຄື: ດ້ານຄວາມຮູ້, ທັກສະ ວິຊາຊີບ ແລະ ດ້ານຄວາມສາມາດ ຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ການມີວຽກເຮັດ ງານທໍາເພີ່ມຂຶ້ນ, ການພັດທະນາສ່ວນບຸກຄົນ, ກິດຈະກໍາດ້ານ ປະຊາກອນ ແລະ ລວມທັງການພັດທະນາທາງສັງຄົມ.

life long learning step

ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຈະສາມາດປະສົບຄວາມສຳເລັັດໃນທຸກການປ່ຽນແປງໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຜູ້ກ່ຽວກ່າຍເປັນຜູ້ຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

ປະຈຸບັນພວກເຮົາກໍາລັງຢູ່ໃນສະພາບການປ່ຽນແປງໄວ ແລະ ຊັບສົນສົມຄວນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງຂອງໂລກ ຊຶ່ງພວກ ເຮົາຕ້ອງມີການປັບປ່ຽນໄວໃຫ້ທັນກັບຄວາມຕ້ອງການໃໝ່ດ້ານຄວາມຮູ້, ດ້ານທັກສະວິຊາຊີບ, ດ້ານທັດສະນະຄະຕິທີ່ເພີ່ມຢ່າງໄວກ້ວາງຂວາງໃນທຸກ ຂົງເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຈະບໍ່ສາມາດເຮັດສໍາເລັດທຸກການປ່ຽນແປງຂອງຊີວິດໄດ້ ນອກຈາກວ່າຜູ້ກ່ຽວຈະຕ້ອງກາຍເປັນຜູ້ຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ສັງຄົມຈະບໍ່ຍືນຍົງໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອສັງຄົມນັ້ນຈະຕ້ອງກາຍເປັນສັງຄົມແຫ່ງການຮຽນຮູ້.

ການຮຽນຮູ້ທີ່ໄດ້ຈາກຊີວິດການຮຽນຮູ້ທີ່ບໍ່ຕາຍໂຕ, ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເໝາະສົມ ຕາມເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ການຮຽນຮູ້ໂດຍຜ່ານຂະແໜງການ, ການຮຽນຮູ້ຕາມຮູບແບບໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື
ການຮຽນຮູ້ໝາຍເຖິງ “ທຸກກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຕະຫຼອດຊ່ວງຊີວິດຂອງຄົນ
ເຮົາໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້, ຄວາມຊໍານິ ຊໍານານ ແລະ ສີມືໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງຕົນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມໂດຍ   ສະເພາະແມ່ນຄວາມມຸ່ງຫວັງໃນການປະກອບອາຊີບຕ່າງໆ”

ການຮຽນຮູ້ຮູບແບບໃນໂຮງຮຽນ  ປະກອບດ້ວຍການຮຽນຮູ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງນັ້ນໆ (ການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃນບໍລິສັດ) ແລະ ການຮຽນຮູ້ທີ່ຖືກອອກແບບມາໂດຍມີການ ຮັບຮູ້ (ປະກາດສະນິຍະບັດ, ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ);

ການຮຽນຮູ້ຮູບແບບນອກໂຮງຮຽນ  ປະກອບດ້ວຍການຮຽນຮູ້ທີ່ໄດ້ບັນຈຸໃນ ແຜນການ ແລະ ອອກແບບໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແຕ່ໄດ້ບັນຈຸເນື້ອໃນການຮຽນວິຊາຊີບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສະຖານປະກອບການ;

ການຮຽນຮູ້ຕາມອັດທະຍາໄສ ແມ່ນການຮຽນທີ່ໄດ້ກໍານົດເອົາຜົນຂອງ           ກິດຈະວັດປະຈໍາວັນໃນຊີວິດຂອງຄອບຄົວ, ວຽກງານ ຫຼື ເວລາຫວ່າງ. ການຮຽນຮູ້ຕາມອັດທະຍາໄສສ່ວນໃຫຍ່ສະໜອງຕາມບົດຮຽນທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້, ຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ເປັນການຮຽນແບບບັງເອີນ.

ການຮຽນຮູ້ແມ່ນການສຶກສາທີ່ຕໍ່ເນື່ອງໂດຍຖືເອົາຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ ຊຶ່ງເປັນ ໂອກາດຂອງການ  ຮຽນຮູ້ເລີ່ມແຕ່ “ມື້ນອນໃນອູ່ຈົນຮອດມື້ຢູ່ໃນໂລງສົບ” ຕາມ ຂອບເຂດ ແລະ ລັກສະນະຂອງການ ສຶກສາ ສໍາລັບ:

  1. ເດັກ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
  2. ຊາວໜຸ່ມຢູ່ໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ
  3. ນັກຮຽນວິຊາຊີບ/ອາຊີວະສຶກສາ
  4. ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ

ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ສົນໃຈຮຽນໃນ “ທາງເລືອກດຽວ ຫຼື ທາງເລືອກທີ່ສອງ“ ຂອງການສຶກສາໃນລະບົບ ແລະ ການສຶກສາຕໍ່ເນື່ອງ.

ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບ ຫຼື ຮຽນວິຊາອາຊີບທີ່ຕ້ອງການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ແລະ ວິຊາຊີບຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here