ຜູ້ຮຽນຖືກກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນ. ສະນັ້ນ, ກ່ອນການຮຽນ ທຸກໆຫົວຂໍ້ມັນຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ຮຽນຮູ້ຈັກຈຸດປະສົງຂອງການຮຽນ ແລະ ຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນພາຍຫຼັງການຮຽນ. ກະຕຸກ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຮຽນເອົາໃຈໃສ່ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຄົ້ນຄວ້າຕາມ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ເຫດຜົນ ທີ່ຕ້ອງເຮັດແນວນີ້ຍ້ອນວ່າມີການ ຄົ້ນພົບວ່າເຂົາເຈົ້າຈະນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໄດ້ຍິນມາປະມານ 20% ເຂົາເຈົ້າຈະນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໄດ້ຍິນ ແລະ ໄດ້ເຫັນກັບຕາປະມານ 40%; ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຈະ ນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າແລະ ຄົ້ນພົບດ້ວຍຕົນເອງປະມານ 80%. ຄວນມີການເຄົາລົບຜູ້ ຮຽນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ເວລາມີຄວາມຜິດພາດກໍ່ຕ້ອງຖື ການປະພຶດຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນທຳມະດາ(ບໍ່ໃຫ້ມີການວິ ພາກວິຈານຫຼື ເຮັດໃຫ້ ອັບອາຍຂາຍໜ້າຍ້ອນການກະທຳຂອງເຂົາເຈົ້າ). ຈຸດພິເສດ ແລະ ຄວາມ ແຕກຕ່າງທັງໝົດ ຂອງຜູ້ຮຽນຕ້ອງຖືກຍອມຮັບທັງໝົດ(ບໍ່ໃຫ້ຈໍາແນກຈຸດພິເສດ ຫຼື ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາ ເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈຮຽນ). ທຸກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຮຽນເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງປານໃດ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼາຍແງ່ຫຼາຍມຸມຕໍ່ບັນຫາດຽວກັນກໍຕາມ ຕ້ອງໄດ້ມີການປະນີປະນອມກັນ ແລະ ຍອມຮັບກ່ອນ. ຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຈິງໃຈຈະເປັນການກະຕຸກຊກຸຍູ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈສ່ວການຮຽນແມ່ນຂະບວນການໜຶ່ງຂອງການຢູ່ຮ່ວມ ກັນ. ດັ່ງນັ້ນ,ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງຜູ້ຮຽນດ້ວຍກັນຈະເປັນສິ່ງທີ່ກະຕຸກ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮຽນນໍາກັນຢ່າງມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ການຮຽນຢ່າງຫ້າວຫັນ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here