ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ພັດທະນາສູນ ສພນ ໃຫ້ມີຄວາມເ​ຂັ້ມແຂງດ້ານວິຊາການ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໃຫ້ເປັນສະຖາບັນ ການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ພາລະກິດ

  • ພັດທະນາຫຼັດສູດ-ສື່ການຮຽນ-ການສອນທຸກ​ລະ​ດັບ​​ສຳ​ລັບການ​ສຶກ​ສາ​ນອກ​ໂຮງ​ຮຽນ
  • ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດບຸກຄະລາກອນດ້ານວິຊາການການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.
  • ​ຈັດ​ເຝິກ​ອົບ​ຮົມ​ວິ​ຊາ​ຊີບ​ຂັ້ນ​ພຶ້ນ​ຖານ​ໃຫ້​ຜູ້​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ​, ຊາວ​ໜຸ່ມ​, ຜູ້​ໃຫຍ່​ ແລະ​ ຊຸມ​ຊົນ
  • ຄົ້ນ​ຄວ້າວິໄຈ, ຕິດ​ຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ​ວຽກ​ງານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ນອກ​ໂຮງ​ຮຽນ
  • ສົ່ງເສີມສັງຄົມໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ.

ວີດີໂອ ທີ່ຈະໄດ້ກ່າວເຖິງ ບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ກິດຈະກຳ ຂອງສູນພັດະທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ