ປະມວນຄຳສັບແລະນິຍາມກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການປັບຕົວ

Glossary and definitions: climate change and adaptations
MRC
2011
X-K-MRC-1
PDF
32

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here