ຊື່: ທ່ານ ສີສະຫວັນ ຊໍ່
Name: Mr. Sysavanh Sor
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ ສາຂາປູກຝັງ
ພາກສ່ວນ: ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນພາກເໜືອ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ຫົວຂໍ້ທີ່ສາມາດຈັດເຝຶກອົບຮົມໄດ້: ຜະລິດຫົວເຊື້ອ, ປູູກເຫັດນາງຟ້າ-ນາງລົມ ແລະ ປະສົມພັນກົບ
ໂທ: 020 5250 3334
ອີເມວ: yang SOR99@hotmil.com
Facebook: sisavanh sor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here