ທ່ານ ນາງ ແສງດາວ ສີຫາລາດ, ກຸ່ມການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ/Mrs. Sengdao Sihalath

ຊື່: ທ່ານ ນາງ ແສງດາວ ສີຫາລາດ
Name: Mrs.Sengdao Sihalath
ຕຳແໜ່ງ: ວິຊາການ
ພາກສ່ວນ: ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
ຫົວຂໍ້ທີ່ສາມາດຈັດເຝິກອົບຮົມໄດ້: ເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດ ແລະ ເຝິກອົບຮົມການເປັນຄຸຝຶກ
ໂທ: 020 5691 5915
ອີເມວ: sengdao201555@gmail.com
Facebook: sengdao.sihalath

 1. ຄຸນລັກສະນະພິເສດຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາເລືອກແມ່ນກຸ່ມປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານແລະ ເປັນກຸ່ມທີ່ປູກຝັງລ້ຽງສັດ
  • ການຮຽນຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກກຸ່ມອື່ນ ແລະ ເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງຫຼາຍກວ່າທິດສະດີ
 2. ສິ່ງທີ່ຄູຝຶກຄວນຄຳນຶງໃນເວລາການວາງແຜນຝຶກອົບຮົມ
  • ງົບປະມານໃນການສະໜັບສະໜູນ
  • ເວລາແລະ ສະຖານທີ່
  • ຫົວຂໍ້ທີ່ເໝາະສົມໃນການຝຶກ
 3. ເຮົາຄວນຈະມີເຕັກນິກ ຫຼື ກິດຈະກຳ:
  • ສິ່ງທີ່ເຫັນປະຈັກຕາ
  • ສາທິດ ແລະ ທົດລອງຕົວຈິງ
 4. ອີງຕາມປະສົບການຂອງການເຮັດວຽກກັບກຸ່ມນີ້ທ່ານມີຄຳແນະນຳດັ່ງນີ້:
  • ຕ້ອງສໍາຫຼວດຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍກ່ອນການຝຶກ
  • ເລືອກຫົວຂໍ້ໃຫ້ເໝາະສົມ
  • ມີເຕັກນິກ ແລະ ວິທີສົ່ງຄວາມຮູ້ແບບສ້າງສັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here