ທ່ານ ນາງ ຫົງທອງ ເທບໂພໄຊ, ກຸ່ມການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ/Hongthong Thepphousay

ຊື່: ທ່ານ ນາງ ຫົງທອງ ເທບໂພໄຊ
Name: Hongthong Thepphousay
ຕຳແໜ່ງ: ພະນັກງານພາກສະໜາມ
ພາກສ່ວນ: ອົງການ DVV ອິນເຕີເນເຊິນແນວ
ປະຈຳຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ໂທ: 030 4716 885; 020 9948 5273
Hongdvv@gmail.com
Facebook: hong thong

 1. ຄຸນລັກສະນະຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍນີ້ເປັນກຸ່ມຄົນຊົນເຜົ່າຖືຜີເປັນທີ່ເພິ່ງການສຶກສາກໍ່ຕ່ຳໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ຄວາມຕ້ອງການຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນແຕກຕ່າງກັບກຸ່ມອື່ນທົ່ວໄປເພາະວ່າການເວົ້າການສະແດງອອກແມ່ນຍັງອາຍໂດຍສະເພາະແມ່ນການເວົ້າພາສາລາວເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຮູ້ຄວາມໝາຍໄດ້ທຸກຄຳ
 2. ສິ່ງທິ່ຄູຝຶກຄວນຄຳເນິງໃນການວາງແຜນ
  • ສຳຫຼວດກູ່ມເປົ້າໝາຍກ່ອນການຝຶກອົບຮົມ
  • ຫົວຂໍ້ການຝຶກວ່າເໝາະສົມກັບກູ່ມເປົ້າໝາຍຫຼືບໍ່
  • ສະຖານທີ່ໃນການຝຶກອົບຮົມ
  • ເຄື່ອງມືໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ
  • ເທັກນິກການດຶງດູດຄວາມສົນຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
 3. ເຕັກນິກທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍນີ້ເຮົາຄວນໃຊ້ສື່ປະຈັກຕາໃຫ້ຫຼາຍໆເຊັ່ນຮູບພາບ,ວີດີໂອ,ບົດບາດສົມມຸດອີກອັນນຶ່ງຄືການໃຊ້ເກມເພື່ອຕີຄວາມໝາຍ
 4. ອີງຕາມຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເຮັດວຽກກັບກຸ່ມນີ້ຄືຕ້ອງເຂົ້າເຖິງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ເຮັດໂຕເປັນຜູ້ມີອຳນາດສ້າງຄວາມຮູ້ຈັກຄຸ້ນເຄີຍທັງຍິງແລະຊາຍໂດຍທີ່ໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ມາເອົາປຽບເຂົາຫຼືວ່າເປັນນາຍເຂົ້າຫາເຂົາດ້ວຍຄວາມເປັນກັນເອງ. (ຂອບໃຈຫຼາໆສຳລັບຄຳຖາມບໍ່ຮູ້ວ່າຄຳຕອບນີ້ກົງກັບຄຳຖາມຕອບຫຼືບໍ່ ຂໍຄຳແນະນຳຕື່ມຖ້າມີ)
  ນ ຫົງທອງ ເທບພູໄຊ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here