ທ່ານ ນາງ ວັນນາ ຈອມສະຫວັນ, ກຸ່ມໄວໜຸ່ມ/Ms. Vanna Chomsavanh

ຊື່: ທ່ານ ນາງ ວັນນາ ຈອມສະຫວັນ
Name: Ms. Vanna Chomsavanh
ຕຳແໜ່ງ: ຮັບຜິດຊອບໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມ
ພາກສ່ວນ: ສະມາຄົມ ຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກ
ໂທ: 020 9766 6726
ອີເມວ: hjavanna_tu@outlook.com
Facebook: Vanna Nana

 1. ໃຫ້ອະທິບາຍຄຸນລັກສະຊະພິເສດຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ທ່ານເລືອກ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການຮຽນຮູ້ຂອງເຂົາອາດແຕກຕ່າງຈາກກຸ່ມເປົ້າໝາຍອື່ນຄືແນວໃດ?
  • ຄຸນລັກສະນະພິເສດຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ທາງສະມາຄົມຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກໄດ້ເລືອກເປັນກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງຜູ້ຮຽນແມ່ນເປັນກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸລະກວ່າງ 17-45 ປີ, ຍັງບໍ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຈັກເທື່ອ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ50%ແມ່ນມາຈາກຕ່າງແຂວງ, ແລະ ເປັນຊົນເຜົ່າຈຳນວນໜຶ່ງ
  • ຄວາມຕ້ອງການໃນການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຂົາອາດແຕ່ງຕ່າງຈາກກຸ່ມອຶ່ນຄືພວກເຂົາເປັນນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າມາຮຽນວິຊາຊີບໃນຂະແໜງຕັດຫຍິບ ແລະ ເສີມສວຍ ຫຼາຍຄົນອາດເບິ່ງວ່າການທີ່ໄດ້ຮຽນວິຊາຊີບແລ້ວຄົງບໍ່ຈຳເປັນຫຍັງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ອື່ນອີກ ແຕ່ເບິ່ງຕາມເຫດການຕົວຈິງແລ້ວ ນອກຈາກຫຼັກສູດວິຊາການແລ້ວ ການຝຶກທັກສະອຶ່ນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເກີດມີຄວາມກ້າສະແດງອອກ, ມີຄວາມຄິດທີ່ແປກໃຫຍ່ ແລະ ບົດຮຽນໃໝ່ໆອີກດ້ວຍ
 2. ສິ່ງທີ່ຄູຝຶກຄວນຄຳນຶງໃນເວລາການວາງແຜນຝຶກອົບຮົມກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍມີຫຍັງແດ່?
  • ນະໂຍບາຍການສະໜັບສະໜູນ
  • ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ
  • ເວລາ
  • ສະຖານທີ່ (ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມສະດວກ)
  • ກຳນົດຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃຫ້ຊັດເຈນ
  • ເນື້ອໃນໃຫ້ແທດເໝາະ
  • ກິດຈະກຳປະກອບໃຫ້ມີລັກສະນະສ້າງສັນ
 3. ເຮົາຄວນຈະມີເຕັກນິກ ຫຼື ກິດຈະກຳຫຍັງແດ່ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມນີ້ໄດ້ທົດລອງເບິ່ງ?
  • ການເຮັດບົດບາດສົມມຸດ
  • ການຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງຫຼັງຈາກການຮັບຟັງທິດສະດີ
  • ການນຳໃຊ້ເກມ, ເພງ, ນິທານ ທີ່ງ່າຍສຳລັບການທົດລອງ
 4. ອີງຕາມປະສົບການຂອງການເຮັດວຽກກັບກຸ່ມນີ້ທ່ານມີຄຳແນະນຳຫຍັງແດ່ທີ່ຈະໃຫ້ແກ່ການຝຶກອົບຮົມຂອງທ່ານອຶ່ນ?
  ຄຳແນະນຳສຳລັບຄູຝຶກທ່ານອຶ່ນແມ່ນໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງຄຳຖາມ ແລະ ຄຳຕອບຂອງຂໍ້ທີ 2 ເນື່ອງຈາກວ່າແມ່ນປັດໃຈຫຼັກຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມ ຖ້າເຂົ້າໃຈໃນພາກນີ້ແລ້ວການຈັດຂະບວນການຝຶກອົບຮົມກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here